Sältillvaratagande och produktutveckling 2007

Erfarenheter som erhållits under de senaste 5-6 år, har år 2007 inom ramen av detta projekt, dokumenterats på ett högklassigt men lätt tillgängligt sätt. Informationsmaterialet har anpassat till dagens metoder och förväntningar, vilket har inneburit att strukturen för presentation, samt tydlighet i text och bild. informationsmaterial om sälhantering har kommit ut i tryckt form samt elektroniskt format. Nya produkter – hur få fram olja – nya metoder har testats, förädling av sälkött – halvfabrikat till restauranger, sälskinn och läder – moderna, lyxiga produkter – en del kommer att visas på Paris modemässa efter projektets slut. Internetportalen www.nordicseal.org är nu förankrad hos Österbottens fiskarförbund som tar över verksamheten från och med 2008. Men framförallt har projektet nått internationell nivå under 2007 – Grönland, Canada, Bryssel osv har blivit medvetna om vårt projekt.

Innehållet i projektet förändrades något i och med i hamnade i försvarsställe gentemot EU s utredning samt de förslag som kommit från ministrar i England. Projektet blev ett slagträd mellan EU och Canada, canadensare har även besökt oss i Vasa och fått beskrivning över projektets verksamhet. EU utreder om man ska införa ett förbud mot sälprodukter, medan Canada påpekar att det motstridigt det som EU håller på med i och med att de finansierar produktutveckling genom Interreg IIIA Kvarken Mittskanda. Också felaktig information om projektets innehålla har florerat på olika håll och därmed tog vi beslutet att själva informera om vad vi har åstadkommit under årens lopp. Mottagandet var bra i Bryssel och vi har levererat material till dem som kan vara av betydelse för de utredningar som görs av DG SANCO via EFSA och DG miljö.

Den 8 maj och den 26 juni besökte vi följande personer i Bryssel

möte med Andreas Backfolk och Heikki Lehtinen från Finlands permanenta representation
möte med Christofer Fjellner, Europaparlamentariker från moderaterna
möte med Sten Ramstedt, medlem i Kommissionär Margot Wallströms kabinett
möte med DG Miljö, närvarande Dorothee Conbens-Billerbekk, Marita Arvela,
möte med Henrik Gustafsson, assistent för Åsa
möte med Lena Ek, Europaparlamentariker från centern
möte med Risto Artjoki, medlem i Kommissinär Olli Rehns kabinett
möte med Mireille Thom från DG communication
möte med Iciar Chavarri Ureta från DG TRADE
möte med Andreas PApaconstantinou från Dimas kabinett
möte med Heikki Lehtinen Finlands permanenta representation

Den 4 oktober arrangeras ett stakeholder meeting i Parma Italien på European Food Safety Agency. Projektet har även genomfört en vetenskaplig test tillsammans med Egil O Öen på vilken effekt olika ammunition har på sälar. Denna kommer att presenteras på ad hoc gruppens möte i Parma den 20 september.

Finlands utrikesminister Paavo Väyrynen har skickat ett brev till miljökommissionär Dimas om hur viktigt det är för Finland att det inte blir något förbud mot sälprodukter.

A. Dokumentering av sälhantering

Interaktiv utbildnings-DVD för jägare, hantverkare och kockar och en dokumentärfilm om säljakt och -hantering.

Filmning har inletts i samverkan med svenska yrkeshögskolan, elever från media linje har deltagit i olika evenemang och filmat tillvaratagningsskeden. Filmning på mellersta österbottens yrkeshögskola – hantering av sälskinn vid tillverkning av produkter. Filmning av sälstyckning med Staffan Lindström i Norge samt på Oravais rökeri .
Filmningen har haft motgångar eftersom jaktutfallet i Finland var uruselt i år, vilket gjorde att det inte fanns så stora möjligheter att få material att filma. För att få tag i råmaterial att arbeta med under filmningarna har vi fått leta med lus och lykta – dvs filmningen har inte framskridit efter planerna. En filmningsresa företogs den 1-3 maj – men inget resultat från denna resa. Den filmmaterial som erhållits samt ett material från 1995 som köpts in har klippts till en råfilmversion – men en färdig DVD i bild och text har inte hunnits fullföljas.

Illustrationer har tagits fram i samband med handbok för hantering av säl efter skottet och dessa kommer att användas i DVD. Samman layout ska även användas i filmen som i boken, filmen behandlar ett bredare spektrum än boken.

B. Produktutveckling

Formgivna och marknadsanpassade produkter av säl och presentation av dessa.

Utvecklingsförsök tillsammans med Ketek i Karleby – testning av säloljans innehåll och vad man kunde använda sälolja till inom industrin, vilka förädlingsmöjligheter kan tänkas vara ekonomiskt lönsamma. Rapport över försöket finns – lägre organiska gifter än förväntat men höga halter av vissa metaller. Flera metoder testades och de kom fram till en metod som inte används i andra länder som verkar att ge goda resultat, oljan värms endast till 40 grader vilket gör att man inte behöver hetta upp den och få förändringar i strukturen
Vidare utveckling av sälläder till olika ändamål testas tillsammans med Ahlskogs i Kronoby. Hittills har sälläder endast tillverkats i Norge och nu har vi fått ett finskt företag att börja testa och se vilka möjligheter det finns. Olika kvaliteter och tjocklekar har tillverkats av Ahlskogs, tjockare läder för skor, väskor, tunnare läder till bokpärmar och aftonväskor, tunnare och mjuka läder för konfektion. Färgning av lädren i olika färger för att se hur skador och mönster i lädret framträder.

En kurs i sälskinnsgarvning hölls den 17-18 maj på Alskathemmet i Korsholm med Sofie Kleppe-Turunen – för att öka kunskapen i att hantera sälskinn på rätt sätt.
Workshop; SEALS – Sensational Exclusive Accessories Luxurious Seductive

Sälskinn och läder från Österbotten, kombinerade med silke, utgör grunden för denna lyxiga kollektion. Lägger man sedan till designern, professor Basil Kardasis från Royal College of Art i London, med studeranden från Mellersta Österbottens yrkeshögskola, samt etablerade företagare från Sverige och Finland, skapas spänning och stort potential. Kryddar man dessutom med kristaller och speciella knappar uppstår en fulländad kreation.

Workshopen ger upphov till en kollektion som kommer att bla visas på paris lädermässa i februari samt till broschyren SEALS på engelska och franska.

C. Vidare utveckling av internetportalen www.nordicseal.org

Mötes- och marknadsplats, diskussionsforum för intresserade.

Mera information sätts ut på portalen, samt en marknadsföringsdel är under planering.

Deltagande i konferansen Seals and the society – arrangerad av VFFI i Finland tillsammans med Nordiska Ministerrådet och NAMMCO.

Utställningar och presentationer

24-25 januari presentation av sälprojektet på Arbetssmedja för fiskets framtid i Åbo
20 februari Utställning av sälprodukter och smakprov på Vilt och fiskeriforskningsinstitutets kunddagar i Helsingfors
27 feb-1 mars presentation i Bosund, Kemin nahkatarvike, AP illustration Luleå
13-15 mars säldiskussioner
21 mars presentation av sälprojektet på Östersjöns dag på Åland
23 mars presentation av sälprojektet i Himango
21 april utställning och smakprov på Ålands jakt- fiske museum
24-25 april BA-nätverksträff i Örnsköldvik
8 maj i Bryssel
19 maj Säldag i Bosund, utställning samt festtal och flåningsförevisning
28 maj miljöläger på Norrbyskär för ungdomar från Murmansk, Koli, Umeå, Boden och Tromsö. Förevisning av produkter, föreläsning samt hantering av säl, smakprov samt praktiska förevisningar
16 juni Båtens dag vid Malax båtmuseum. Förläsning, utställning, smakprov + praktiska förevisningar
26 juni i Bryssel
27-28 juni i Björneborg på Noriska ministerrådets sommarmöte. Utställning samt kort presentation
8 september framåt uställning i Salteriet i Svedjehamn, först under invigning av världsarvet och sen under kommande aktiviter där
15 – 18 oktober; Seals and the society, över 100 deltagare, utställning och föreläsning
15 november; Träffpunkt arbis, presentation för ca 30 åhörare
28-29 november utställning av kollektionen SEALS

Projektet har uppmärksammats på internationell nivå. Börjar vara känt inom EU inom sälbyråkratin. Goda kontakter till Canada och Grönland.

Inbjudning till att hålla utbildning i kötthantering och tillredning av sälkött på Grönland.

Nya möjligheter för säloljans användning – ny metod testad inom projektet.

Lädertillverkning i Finland på Ahlskogs – skinnen behöver inte längre skickas till Norge för garvning.

Beredningen av pälsskinn utvecklas allt mer och resultaten allt bättre i Finland och kommunikationen mellan företagare och projektet.

Lyckat samarbete med konsulter – boken säl – hantering av sälen efter skottet har fått positivt mottagande

Antalet fällda sälar mycket få under våren vilket ledde till att det fick följder för filmningen till utbildnings DVD;n.

Mycket tid och energi har gått åt till att informera EU och vara med föra fram projektets verksamhet i rätt anda.