SELLING - Regional tillväxt genom kultur

logo headers Sellint

 


Projektet avslutades 31.10.2014


Projektet Selling lyfter kreativa näringar

Selling är ett utvecklingsprojekt för kulturentreprenörskap inom Kvarkenområdet. Den grundläggande tanken bakom projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för kulturentreprenörskap och kulturutövande i regionen genom ökat samarbete, utbildning, informationsspridning samt effektivare utnyttjande av regionens befintliga kulturresurser. Målsättningen är att kulturen skall fungera som en regional tillväxtfaktor i Kvarkenområdet.

I och med Umeås utnämning till Europas kulturhuvudstad år 2014 samt Södra Österbottens strävan efter att bli European Region of Culture 2014-15 har kulturintresset i regionen fått ett uppsving. Man vill aktivt vara med och föra fram de kreativa näringarna i Kvarkenregionen, både regionalt och internationellt, samt öka kreatörers och kulturföretagares möjligheter inkomst och tillväxt.

För att få igång en större etablering av branschnära företag inom de kreativa näringarna initieras projektet Selling. Projektets huvudsakliga syfte är att öka etableringen av branschnära företag inom de kreativa näringarna och därmed utveckla en mer effektiv och lönsam näringskedja, att öka management- och producentkompetensen inom den kreativa sektorn, samt att höja intresset och kännedomen för företag inom kreativa näringar.

Huvudsakliga målgrupper i projektet är kreatörer, entreprenörer, organisationer och föreningar inom kulturområdet. Man kommer också att samarbeta med näringslivsbolag, företagarföreningar, företagskuvöser, ekonomutbildningar med flera. Inom projektet ordnas workshops, seminarier, utbildningar, informationskampanjer, nätverksbyggande och många andra aktiviteter i både Sverige och Finland under 2012 och 2013.

Projektets målsättningar är:

- Att skapa ett större intresse bland entreprenörer för de kreativa näringarna, samt att ta fram nya affärsidéer och -modeller som fungerar i de kreativa näringarna
- Att utveckla verksamhetsförutsättningarna för Kvarkenregionens kreativa näringar, och att lyfta branschen till en mera lönsam nivå.
- Att genom olika utbildningsansatser öka den internationella projektledar- och producentkompetensen inom den kreativa sektorn
- Att öka synlighet och befolkningens kännedom kring de kreativa näringarna, samt att öka synligheten för regionens kulturella tillgångar
- Att stärka regionens välmående och utvecklingspotential genom att höja regionens kulturella profil.

Tidtabell: Projektet pågår 1.11.2011-31.10.2014

Finansiering: Selling har en totalbudget på 610 000 euro och finansierias genom EU strukturfondspengar via Botnia-Atlantica-programmet, samt regional medfinansiering från Region Västerbotten , Umeå kommun, Österbottens förbund, Kvarkenrådet, Concordia, Södra Österbottens förbund, Seinäjoki yrkeshögskola SEAMK, Vasa stad och Vasek.

Rapporten "HUR KAN KULTURFÖRETAGEN I KVARKENREGIONEN VÄXA – EN BEHOVSANALYS"

 

Mera information: Projektledare Linda Kass, linda.kass(a)novia.fi, projektledare Riikka Engman, riikka.engman(a)regionvasterbotten.se.

 

BA logo