Unizon Kvarken 2001-2007

unizonlogga webbSyfte

UniZon Kvarkens syfte var att bredda och fördjupa universitetens och högskolornas samarbete i Kvarkenregionen. UniZon Kvarken har åren
2001-2007 medfört att utbytet mellan universiteten och högskolorna i Kvarkenregionen har underlättats, stimulerats och aktiverats. I projektverksamheten har deltagit samtliga högskolor och universitet som planerat och därtill har UniZon även fungerat som mäklare och förmedlare av olika initiativ även med andra organisationer i Kvarkenregionen.

Universiteten och högskolorna bedriver forsknings-, undervisnings- och utvecklingsverksamhet. Detta betyder att man gjorde det också i UniZon Kvarken men då i en gränsöverskridande konstellation på intressanta områden där det finns en win - win effekt och idé att korsbefrukta lärosätenas styrkor och tillsammans bli kraftfullare på olika områden.

UniZon innehöll olika delprojekt (21 stycken) som täckte flera vetenskapsområden och dessa har varierat under verksamhetsåren. Vissa delprojekt avslutades efter en kort period, andra fortgick längre och nya skapades under årens lopp. UniZon fungerade i regionen som en samverkansmäklare och katalysator för att idéer som framkommit i delprojektens verksamhet, på möten, seminarier och konferenser avknoppats till självständiga projektverksamheter som ansökt eller har beviljats separat Interreg -finansiering eller annan finansiering. FOU-relaterade projektverksamheter över Kvarken har starkt ökat, och har inte tidigare varit så stor som nu framkommer det av statistiken gällande Interreg Kvarken-MittSkandia programmet. Under åren har vi alltså sett forskarnätverk etableras, arbeta tillsammans i olika grupperingar kring olika teman. Antalet forskningsartiklar har överstigit våra förväntningar och dessa har publicerats i referee-granskade vetenskapliga tidskrifter. Även olika publikationer har utkommit. Forskningsprojekt har bedrivits i näringslivet och i industrin.

Årliga konferenser med olika teman har hållits. UniZon Kvarken har arbetat in sig som samverkansmäklare mellan högskolorna och universiteten i regionen och projektet har blivit en identifierbar ingång för dem som har intresse att utveckla de öst-västliga relationerna inom FOU-verksamheter.

Ledningsgruppen har därför funnit det viktigt att positionera sig även i förhållande till följande programperiod 2007-2013. Partnerskapet vill se att samarbetet fortgår även nästa programperiod.

Unizon del I sammanfattning av verksamheten 1.1.2001-31.12.2003

Unizon Kvarken har fungerat som samverkansmäklare för 17 delprojekt under åren 2001-2003 (se nedan). Vi har startat upp verksamheten, koordinerat, gett råd mm. Genom denna funktion har man kunna finna samverkansområden som är mest bärkraftiga och har möjlighet att fortsätta inom ramen för den ordinarie verksamheten eller som egna projekt.

Inom ramen för Unizon Kvarken –projektet arrangerades bla ett seminarium i Bryssel där vi lanserade kompetensuppbyggnaden inom NIR-tekniken (Nära Infra Röd spektroskopi) i regionen och vi har deltagit i ett flertal konferenser runt om i Europa. I hård internationell konkurrens har regionen och NIRCE Centret of Excellence fått förtroendet att organisera den 13e internationella NIR konferensen år 2007.

För att förbättra kännedomen om andra finansieringsinstrument särskilt gällande forskningsverksamhet, har UniZon Kvarken arrangerat seminarier kring europeisk forskningsfinansiering, t.ex. med irländska ramprogramexperten Sean McCarthy. Inom projektet har vi satsat på att sammansvetsa forskningsservicepersonalen på bägge sidor om Kvarken för att utbyta erfarenheter och gemensamt bearbeta gemensamma ansökningar. Nätverket medverkade till att en forskargruppering från Vasa och Umeå valdes att utvärdera EU:s mål 5 år 2002. Grupperingen med representanter för partnerskapets högskolor har medverkat till utarbetande av stödformerna för olika mötesarrangemang och doktorandutbyten. Regionrelevanta och gränsöverskridande intressanta teman har ventilerats på mötesarenorna som UniZon Kvarken har arrangerat.

UniZon Kvarken har för partnerskapet även arbetat med att stimulera studentutbytet i Kvarken, intresset för att utveckla ett bilateralt utbytessystem visade sig dock inte vara tillräckligt och aktiviteterna har begränsad omfattning idag. Studentutbytesverksamheten utmynnade också i en godkänd Nordplusbeviljning med 12 resestipendier mellan Umeå och Vasa. Åbo Akademi i Vasa administrerar dessa. I verksamheten har marknadsföringsmaterial framtagits bland annat för att locka studerande från andra delar i Europa till Vasa universitet och Umeå universitet för att studera svenska. Intresset för att samnyttja lärarkrafter över Kvarken i undervisning har varit stort. Det har upplevts innebära mindre praktiska svårigheter än att skaffa fram t.ex. bostäder för utbytes- studentgrupper.

Utredningsverksamhet

Projektet har även gjort en del utredningar för att utröna utvecklingspotentialen i samverkanskoncept. Utredningen om möjligheterna att grunda en gemensam tjänst i antropologi mellan Åbo Akademi i Vasa och Umeå universitets humanistiska fakulteten har gjorts. Utredningen visade att en tillräcklig samstämmighet i behoven inte fanns som skulle ha motiverat till fortsatta åtgärder. Utredningen om möjligheterna att utvidga Akademiker i företag konceptet vid Uminova Center till att omfatta även Vasa utmynnade mer eller mindre på samma grunder i att inga åtgärder vidtogs för en sådan utveckling. Utredning om SMS-tjänster pågår och presenterades på projektets konferens.

Kommunikation

Kontakterna och arbetsmetoderna för det gränsöverskridande samarbetet och satsningarna på kompetenshöjning i nyttjande av distansöverbyggande teknik har varit centrala i UniZon Kvarken. Virtuella on-line kontorsmiljöer används i det dagliga arbetet, många forskare och lärare har deltagit i den IKT-fortbildning enligt det utbildningskoncept som UniNet-delprojektet har piloterat. Seminarier, konferenser och evenemang förmedlats allt oftare på Internet, och av den anledningen har kännedomen om UniZon Kvarken spridits vida utöver den egna regionen. Videomöten förekommer ofta i det dagliga arbetet, katalyserande effekt för detta har varit den stundvis mycket begränsade färjetrafiken över Kvarken.

Vetenskapliga artiklar har producerats och accepterats, vilket visar att den gränsöverskridande verksamheten uppnår en tillräcklig vetenskaplig nivå. UniZon-aktörerna är flinka också på att berätta på internationella konferenser och symposier om den högskoleutveckling och den verksamhet vi bedriver i Kvarkenregionen.

Konferenser/seminarier 2001-2003

Unizon Kick off –seminarium 7-8 februari 2001 i Korsholm med 52 deltagare.
LUIS –kongress ”Lärande i teori och praktik” i Vasa 16-19 april 2001 med 170 deltagare. Unizon Kvarken mötesarena kring regional kompetensförsörjning 7-8 juni 2001, 36 deltagare.
Projektledarträff – utvecklingsdiskussion och utbildning inom Unizon Kvarken 15 oktober 2001 i Umeå med 30 deltagare.
Exkursion till Finland 31 oktober 2001, 11 deltagare.
Utsikter för Kvarkens regionala utveckling 19-20 februari 2002 i Vasa.
Unizon-träff för delprojektledare i Umeå 21 november 2002. 20 personer deltog.
EU´s 6. ramprogram är snart här –seminarier i Vasa 17.12.2002 och i Umeå 18.12.2002. Framtidsblickande Unizonträff i Vasa 5-6 maj 2003, 40 deltagare.
Joint Degrees mellan Vasa och Umeå –seminarium 19-20 maj 2003 på Tritonia i Vasa. 40 deltagare.

Unizon del II sammanfattning av verksamheten 1.1.2004-31.11.2007

Del II av UniZon Kvarken fortsätter enligt den arbetsmodell som utarbetats åren 2001-2003. UniZon Kvarken del II fördjupade och vidareutvecklade högskolesamarbetet på gränsregionalt intressanta utbildnings- och forskningsområden. Nya intressanta forsknings- och utbildningshelheter framlyftes samtidigt som projektet vidareutvecklade samarbetssätten mellan lärosätena. Projektet fungerade som samverkansmäklare över gränsen och stödde olika aktörer, som i ett gränsregionalt nyttoperspektiv och inom utbildning och forskning, önskar korsa eller nyttja sina resurser på ett innovativt sätt.

Jämfört med Unizon del I har antalet personer som använder sig av det av UniZon tillhandahållande virtuella mötesplatsen på Internet mellan Sverige och Finland ökat från 32 till 88 ( Marratech-systemet). Även videokonferensernas använding är ökande, vilket har att göra med att resorna med färja mellan Vasa och Umeå upplevs som alltför tidskrävande. Fortbildningsverksamheten har också varit omfattande. Lärarkrafter utnyttjas i denna verksamhet från bägge sidor om Kvarken.

Under perioden 2004-2007 ordnades 44 mötesarenor, 169 (2004-2007) studenter deltog i studentmobilitetsaktiviteter och 83 doktorander åkte över Kvarken.

Konferenser 2004-2007

Framgång i EU´s 6:e ramprogram för forskning i Vasa 23.1.2004. I seminariet deltog 56 personer.

Universitetskonferensen ”Gränsöverskridande universitetssamarbete för regional utveckling i Kvarken” arrangerades i Umeå 18-19 mars 2004. Seminariet fick mycket uppmärksamhet i press och i omvärld. Ca 140 deltagere.

UniNet/Unizon ” Crossborder Networking and Learning” -konferensen den 18-19 april 2005 i Vasa med ca 150 deltagare. Konferensen visade att det finns stort intresse för att utveckla ”IT och lärande” till ett spetskunnande som har möjlighet att ge lyskraft även i andra internationella sammanhang.

Unizon mötesarena ”Landsbygdsutveckling i Kvarkenregionen” 3.5.2005 vid Chydenius-institutet /Karleby universitetscenter med 21 deltagare.

Slöjdkonferensen ”Tradition in transition – teaching Sloyd, Arts and Crafts in Contemporary Society”, arrangerades den 15-18 maj 2006 i Umeå blev en succé med stor internationell uppslutning. De dryga 100 deltagarna kom från 18 länder.

Seminarierna ”Gränsöverskridande universitets- och näringslivssamarbete för regional utveckling i Kvarken 2007-2013” arrangerades 20-21 februari i Vasa och 21 mars i Umeå. I seminarierna deltog sammanlagt ca 120 personer. Konferensen i Umeå arrangerades i samarbete med ett av Botnia-Atlantica –programmets informationstillfällen.

År 2006 och 2007 innebar att man inom delprojekten har insamlat dokumentation över verksamheterna och blickat framåt för att se på vilket sätt man kunde fortsätta samarbeta inom det nya Botnia-Atlantica programmet. Avslutningsmöten och symposier har arrangerats inom flera delprojekt. Flera nätverk står i beråd att fortsätta sin samverkan på något sätt också efter Unizon -projekttiden. Under 2007 var de flesta delprojekten avslutade men mötesarenor, studerande- och doktorandutbyten arrangerades och fyra förstudier gjordes:

1) Testning och vidgning av partnerskapsmodellen ”Storbritanniens regionala klimatförändring” till Finlands och Sveriges case-forskningsområden.

2) Energiförsörjande by

3) Utvecklandet av medicinvetenskaplig bioteknik i Kvarkenregionen

4) Är luftkemin viktig för inomhusmiljön ?

Förstudierna, som avslutades per 30 oktober, ger en bra grund för fortsatt samarbete.