Vindkraft i Kvarken Projekttid 2008-02-01 till 2009-11-30

 

Vindkraft i Kvarken

Kvarkenrådet arrangerade den 24 mars, inom ramen för projektet Vindkraft i Kvarken, en studieresa till nordens största ansamling av energiteknologiskt kunnande som finns i Vasa. I programmet deltog 26 personer som representerade energibolag och myndigheter. Man besökte företag med specialkunnande inom vindkraft ss. Merinova, Vaasa Engineering, Vacon, The Shwich och Mervento. Energiklustret består av ca 100 företag med 12000 anställda. 75% av produktionen exporteras. Vindkraft i Kvarken -projektets syfte är att främja samarbete över Kvarken, byta erfarenheter och skapa en plattform för framtida samarbete. Projektet finansieras av Nordiska ministerådet, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Merinova, Karleby stad och Kvarkenrådet. Läs mera ....

AKTUELLT

FCG's utredning om "Samordningsvinster med att kombinera vindkraft och en fast förbindelse över Kvarken". Rapporten finns här och power point presentation här.

Vindkraft i Kvarken - SLUTRAPPORT här...
Vindkraft i Kvarken - pressmeddelande oktober 2009 finns här...
Vindkraft i Kvarken -projektet har förlängts till året 2009 slut.
Studiebesök/pressresa "Vindkraft i Västerbotten" arrangeras 3-4 mars 2009. Program här...
Vindkraftseminarium om utbildningsfrågor i Vasa. Program här...
Kartläggningen: Förutsättningar för vindkraft i Kvarken är klar.
Kartläggningen kan laddas ner här...

PROJEKTET

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som expanderar snabbt men ännu är relativt blygsamt utbyggd i Sverige och Finland jämfört med Danmark och Tyskland. Kvarkens kust- och havsområden är potentiellt viktiga områden för vindkraftsetablering, inte minst i Finland där förhållandena i Kvarken och Bottenviken uppvisar betydande nationell potential.

Det är många aktörer inblandade i processen - från initiativ till etableringstillstånd, byggnation och drift - och många gånger är det en lång och komplicerad historia. Aktörerna på marknaden är av skiftande storlek, allt från stora utländska företag till små lokala energikooperativ. Trots att alla inblandade parter är överens om vindkraftens alla fördelar finns många attitydproblem och oklarheter under själva planeringen och prövningen. Kommunen har till exempel olika roller gentemot invånarna och exploatören. Exploatören har initiativet och vill skynda på det hela. Boende vill inte ha vindmöllor bakom knuten och hur bemöta detta. Miljöprövningen drar ut på tiden och underlagen är bristfälliga. Hur kan små lokala föreningar eller kooperativ gå till väga från idé till drift.

Det kostar stora pengar då tiden går, och i värsta fall kan även lönsamma och miljövänliga projekt stoppas helt därför att processen inte gått smidigt. De förlorade ekonomiska värdena är betydande för att inte tala om den uteblivna förnyelsebara energin, arbetstillfällen och tillväxt i näringslivet.
Projektets syfte är att 1) ge förslag på hur olika aktörer kan gå tillväga för att få en så smidig och väl förankrad tillståndsprocess som möjligt, 2) ge rekommendationer för miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och öka kunskapen inom regionen om vindkraftens effekter, 3) initiera ett gränsregionalt nätverk samt arrangera en slutkonferens för en bred målgrupp.

Projektet kommer även uppmuntra och söka samarbete med medborgarinstitut och studieförbund för att via studiecirklar eller föreläsningsserier öka intresset och kunskapen hos allmänheten.

Projektet vill lägga en grund för fortsatt samverkan där det gränsregionala nätverket kan gå vidare med frågor av annan karaktär, t. ex. utveckling av vindkraftstekniken, nätfrågor, reglering, förstärkning och utbyggnad.

Projektet genomförande är uppdelat i 4 moment:

1. Dokumentation och jämförelser mellan Sverige och Finland

2. Studiebesök

3. Seminarier ang högskoleutbildning och gemensam vindkraftpark

Moment 4. Slutkonferens och nätverk

Pressmeddelandet 6 augusti 2008, här...

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan projektets finansiärer Kvarkenrådet, Nordiska ministerrådet, Etelä-Pohjanmaan voima, VASEK, Karleby stad, Länsstyrelsen i Västerbotten och Merinova energikompetenscenter samt medverkande parterna Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Umeå energi, Vasa elektriska, Skellefteå kraft, Västra Finlands miljöcentral, Österbottens förbund och Svenska yrkeshögskolan.

Tilläggsinformation:

Ann Salomonson +46 (0)70-5559044, ann.salomonson@annova.ac.se
Christina Knookala +358 (0)50 918 6462, christina.knookala@kvarken.org

Projektets styrgrupp:

Johan Wasberg, Merinova
Tomi Mäkipelto, EPV
Ann-Mari Häkkinen, Miljöcentralen
Saini Heikkuri-Alborzi, Österbottens förbund
Sten Engblom, Svenska yrkeshögskolan
Michael Hagström, Karleby stad
Herbert Byholm, Vasa elektriska
Lars C Johansson, Umeå energi
Royne Söderström, Umeå Kommun
Tommy Schröder Andersen, Skellefteå kraft
Jan Tarras-Wahlberg, Skellefteå kommun
Anders Lindström, Örnsköldsviks kommun
Katarina Jonsson, Länsstyrelsen i Västerbottens län
Christina Knookala, Kvarkenrådet
Ann Salomonson, Kvarkenrådet