E12 Atlantica Transport

E12 Atlantica Transport

Framtidens samverkansmodell

Kvarkenrådets, MidtSkandias och Blå vägens medlemmar och samarbetspartner har länge samarbetat för att öka gränsöverskridande kunskap och samverkan längs det öst-västliga transportstråket E12. Hittills har samarbetet bland annat resulterat i att E12 och Umeå hamn erhållit klassningen TEN-T comprehensive.

Projektet E12 Atlantica Transport förädlar ett av de mest utvecklade samarbetena i Norden genom att skapa verktyg för framtida samverkan kring transport- och infrastrukturutveckling

Projektet syftar till att skapa en gemensam vision och målbilder samt att beskriva den gemensamma vägen dit. Samordnings- och ledningsfunktioner behöver förstärkas för att regionen långsiktigt ska kunna hävda sig i konkurrensen om nödvändiga infrastrukturmedel nationellt och internationellt.

shutterstock 59494708

Ett funktionellt transportsystem

Ett välfungerande transportsystem för varor, människor och data är en viktig del av en attraktiv region. Konkurrenskraftiga transportlösningar skapar goda förutsättningar för näringslivet, vilket genererar investeringar. Sysselsättningsutveckling stärks och regionen blir mer attraktiv för näringsliv, boende och turism. Förbättrade transportmöjligheter skapar även möjlighet till goda sociala effekter såsom kulturutbyte och samarbete kring t.ex. utbildning, hälsovård och logistik.

Mot en utvecklad samverkan

Projektet E12 Atlantica Transport syftar till att skapa en gränsöverskridande arbetsmodell. Projektet indelas i tre faser.

1. Kunskapsbas skapar förståelse för transportbehoven
Projektet utför en gränsöverskridande systemanalys och sammanställer statistik för partnerskapets geografi. Därmed skapas en gemensam kunskapsbild av transportsystemet i dag och dess behov i framtiden.

2. Långsiktiga prioriteringar för framtidens transportsystem
Genom att gemensamt prioritera åtgärder för utveckling av transportsystemet strävar vi efter att uppfylla den långsiktiga visionen. Den gränsöverskridande trafikstrategin blir partnerskapets karta och kompass. S.k. indikatorer kopplade till trafikstrategins målsättningar skapas för att kunna återrapportera, utvärdera och påverka transportsystemets utveckling.

3. Framtidens gränsöverskridande samverkansformer
Partnerskapet har bedrivit ett mångårigt och framgångsrikt samarbete bland annat genom Interregprojekt. Det kvarstår dock ett behov av att skapa långsiktiga strukturer för samverkan som syftar till att minska projekt- och personberoendet. Projektet inventerar tillgängliga gränsöverskridande samverkansformer och lägger fram ett förslag till lämplig framtida samverkansstruktur för partnerskapet.

Tidsplan och budget

Januari 2016 – maj 2018
Budget Finland / Sverige: 2 197 500 euro
EU-stöd: 1 318 500 euro (60 % av budgeten Finland / Sverige)
Budget Norge: 381 691 euro
IR-stöd: 190 846 euro
Projektbudget totalt: 2 579 191 euro

Partnerskapet

Projektet E12 Atlantica Transport baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i Finland, Sverige och Norge längs E12-stråket. 

shutterstock 95689102

Partner

Kvarkenrådet (leadpart, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE), Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommune (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

  

LÄS MER

NYHETER

Nyhetsarkiv

Intrerreg BA SV RGB3