Öst-västliga stråket

Projektet syftar till att beskriva hur partnerskapets strategiska dokument behöver utvecklas, prioriteras och kommuniceras för att skapa ett transportsystem i linje med partnerskapets vision och målsättningar.
Det huvudsakliga målet är att skapa förutsättningar för ett utökat utbyte mellan länderna i programområdet genom att regionen ska kunna ta del av nationella och europeiska investeringsmedel för gemensamt prioriterade åtgärder inom transport och infrastruktur på regional, nationell och europeisk nivå.

Projektet syftar till att beskriva hur partnerskapets strategiska dokument behöver utvecklas, prioriteras och kommuniceras för att skapa ett transportsystem i linje med partnerskapets vision och målsättningar. Projektet ska också beskriva ett vidgat geografiskt perspektiv och identifiera nyckelpartners för framtida samverkan.

Medfinansiärer

Kvarkenrådet (Lead Part FI), Vasa stad (FI), Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI)

 

Intrerreg BA SV RGB4

Fakta om projektet

Det öst-västliga stråket genom Botnia Atlantica-regionen i ett nationellt och europeiskt transportsystem
Insatsområde: Transport
Specifikt mål: Ökat antal strategier kring hållbara öst-västliga transportlänkar
Samordnande stödmottagare: Kvarkenrådet
Övriga projektpartners: Infrastruktur i Umeå AB (SE)

Projekttidtabell: 2019-04-01 – 2019-12-31