Projekt

Kvarken – short cut system

Projektets syfte är att utveckla ”Kvarken – short cut system” till en europeisk kommunikationsled och utarbeta en kommunikationsvision som skapar förutsättningarna för regional och gränsregional utveckling. Projektet har avslutats 15.10.2012
Kvarken – short cut system

Projektets partner

Från Sverige
Regionförbundet Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Västerbotten läns landsting, Umeå kommun, Storumans kommun, Örnsköldsviks kommun, Lycksele kommun, E12 Alliansen /Blå vägen, Svenska banverket, Umeå hamn, Vägverket Norr, Umeå universitet/Cerum, Västerbottens handelskammare, Företagarna Västerbotten, Företagarna Umeå, North Sweden, Europarlamentariker, Riksdagsledamöter

Från Finland
Österbottens förbund, Södra-Österbottens förbund, Birkaland, Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Vasa stad, Seinäjoki stad, Karleby stad, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK, Statens järnvägar, Vasa Hamn
Vasa vägdistrikt, Vasa universitet, Österbottens handelskammare, Kust-Österbottens företagarförening, RG line, Europarlamentariker
Riksdagsledamöter

Från Norge
Nordlands fylkeskommune, Vefsne kommune, Mosjöen&Omegn Näringsselskap KF, Regionrådet, Rana kommun, Rana utvecklingsselskap, Norska statsbanan

Huvudfinansiär
Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer
Österbottens förbund (SE), Region Västerbotten (SE), VASEK, Umeå kommun (SE)

Projekttid
Projektet har avslutats 15.10.2012

Om projektet

”Kvarken – short cut system” för att utveckla en europeisk kommunikationsled och utarbeta en kommunikationsvision som skapar förutsättningarna för regional och gränsregional utveckling. Projektet är ett  från EU-programmet Botnia-Atlantica finansierat projekt. Projektet har avslutats 15.10.2012

Bakgrund

Kvarkenregionens kommunikationsnätverk möts i färjeförbindelsen i Kvarken. Fungerande färjetrafik är en förutsättning för samarbetet över Kvarken och en förutsättning för att ha ett fungerande stråk ”Kvarken – short cut system” från Norska kusten till Europa och Ryssland. Som vision är en fast förbindelse.

Syfte

Projektets syfte är att utveckla ”Kvarken – short cut system” till en europeisk kommunikationsled och utarbeta en kommunikationsvision som skapar förutsättningarna för regional och gränsregional utveckling. Projektets syfte uppnås genom:

  • att utarbeta en samordningsfunktion. Inom projektet uppbyggs en plattform till vilken knyts olika intresseorganisationer och myndigheter som arbetar med eller är beroende av infrastrukturfrågor, för att skapa en dialog, samplanering och helhetssyn. Samordnings-funktionen har fokus på väst – öst- västliga stråkarbetet från Norge i väst till Finland i öst med meningen att samordna aktiviteterna från olika projekt längs stråket.
  • att sprida kunskap om regionens infrastruktur och utarbeta ”kommunikationspaket” enligt enskilda behov.
  • att utreda en fast förbindelses, bro/tunnel över Kvarken, samhälls- och socioekonomiska betydelse för regionen. Utredningens resultat påverkar det fortsatta arbetet för en fast förbindelse.
  • att utreda/kartlägga Kvarkentrafikens direkta och indirekta samhälls- och socioekonomiska betydelse över Kvarken.
  • att förnya Kvarkens kommunikationsvision (nuläge, framtidsplaner och vision) på basen av den kunskap som erhålls via samordningsfunktionen och genom att utnyttja tillgänglig fakta inom området. Speciell uppmärksamhet sätts på transportformerna: Flyg, Färja, Fast förbindelse och på kombinationer av de olika transportmedel samt på gränshinder inom transportnäringen.

Projektet

Broar och tunnlar i Europa

Argument för en fast förbindelse över Kvarken

Studieresa till Eurotunnel 8.10.2009

Kontaktpersoner