Projekt

Öst-västliga stråket

Strategi för utveckling i Botnia-Atlantica området. En samverkansmodell för tillväxt, välfärd och miljö i Norden och Europa
Öst-västliga stråket

Projektnamn
Det öst-västliga stråket genom Botnia Atlantica-regionen i ett nationellt och europeiskt transportsystem

Projektets partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI) | Infrastruktur i Umeå AB (SE)

Huvudfinansiär
Interreg Botnia-Atlantica

Medfinansiärer
Kvarkenrådet (FI), Vasa stad (FI), Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI)

Projekttid
1.4.2019–30.3.2020.

Projektets totalbudget
90 000 euro

För mer information
Mathias Lindström

Om projektet

En samordnad strategi för att stärka Botnia-Atlantica områdets utveckling

Tre nordiska gränsregioner i Nordland, Västerbotten, Västernorrland och de tre Österbottniska landskapen har genom mångårig samverkan kommit fram till att en samordnad strategi är nödvändig för att ytterligare stärka Botnia-Atlantica områdets utveckling.

Projektets syfte är att beskriva hur partnerskapets strategiska dokument behöver utvecklas, prioriteras och kommuniceras för att skapa ett transportsystem i linje med partnerskapets vision och målsättningar.

Det huvudsakliga målet är att skapa förutsättningar för ett utökat utbyte mellan länderna i området så att regionen ska kunna ta del av nationella och europeiska investeringsmedel för gemensamt prioriterade åtgärder inom transport och infrastruktur på regional, nationell och europeisk nivå.  Projektet ska också beskriva ett vidgat geografiskt perspektiv och identifiera nyckelpartners för framtida samverkan.

 

 

Interreg_logo_eng
Projektets materialbank

Projektbeskrivning
Rapporter
Trafikstrategi
Överenskommelse om samverkan i E12

 

 

Kontaktpersoner