17 / 12 / 2020

Projektet Öst-västliga stråkets slutmål i sikte

En bättre tillvaro här uppe i norr - en ökad konkurrenskraft, bättre livsmiljö för fler människor och en ökad social, kulturell och ekonomisk integration är de långsiktiga målsättningarna för projektet Öst-västliga stråket.

Regionen positionerar sig med konkret dokument

En bättre tillvaro här uppe i norr – en ökad konkurrenskraft, bättre livsmiljö för fler människor och en ökad social, kulturell och ekonomisk integration är de långsiktiga målsättningarna för projektet Öst-västliga stråket. I en region med vidsträckt geografi och långa avstånd utgör kommunikationerna, infrastrukturen och transportsystemet grunden till allt detta, och däri tar projektet också avstamp.

 

 

 

Karta: Förlängningen av stomnätskorridorerna i TEN-T nätverket, som tidigare inte gått längre norrut än till de nordiska huvudstäderna, har stor betydelse för regionerna. När korridorerna nu möts i norr borde en anknytning till det öst-västliga stråket också göras.

Tomas Sikström har i flera decennier lett planerings- och utvecklingsarbetet inom Umeå stad.De senaste 10 åren har har han varit rådgivare till INAB – Infrastruktur i Umeå AB – ett kommunalt bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara logistik- och transportlösningar.

Bristande transportsystem påverkar alla sektorer

Sikström fungerar nu som konsult i projektet Öst-västliga stråket, som startades 2019 av Kvarkenrådet och där INAB är projektpartner. Projektet är nu i sitt slutskede.
– Det genomfördes under åren 2016-19 två andra, parallella interreg-projekt i syfte att ta fram mer kunskap och statistik om infrastrukturen och transportsystemet i regionerna. Öst-västliga stråket utgör en fortsättning på dessa, där målet har varit att ta det befintliga materialet vidare och lyfta upp det till både nationell och europeisk nivå, förklarar Sikström.
För att kunna skapa en fortsatt utveckling i regionerna och i förhållande till resten av Europa, måste också transport- och kommunikationslösningarna utvecklas.
– De är grunden för all utveckling – en grundläggande förutsättning, fastslår Sikström. Brister i dessa påverkar allt annat i samhället – näringsliv, utbildning, sjukvård, turism och export – allt hämmas om transporterna inte fungerar.

All orsak till positionering

Just fortsatt utveckling är det långsiktiga målet – i ett område som redan ligger långt framme inom många sektorer.
– Vi har inom projektet identifierat sådana sektorer och det finns en unik kompetens här. Vi kan och vi har resurser, men för att kunna vidareutveckla dem måste transport- och kommunikationssystemet också utvecklas i regionerna – på alla sidor – väg, järnväg och sjöfart, fastslår Sikström.
Genom projektet vill man visa på detta och att vi i regionen kan göra något som inte enbart stärker vår egen konkurrenskraft utan hela Europas, vilket är viktigt att visa i konkurrensen om EU-medel.
– Positionering är A och O , fortsätter Sikström. Om vår region får medel för utveckling är det inte fråga om någon nödhjälp utan något som gagnar även resten av Europa och som har betydelse på flera nivåer.

Politiskt förankrat dokument ska visa vägen

Det tillvägagångssätt man valt inom projektet för att nå målsättningarna, är att i ett första skede skapa ett så kallat positionsdokument. Ett konkret dokument där regionen positionerar sig med sin kompetens och sin konkurrenskraft – och vilka möjligheter detta innebär för resten av EU.
– Politiskt står man nu bakom vår strategi i projektet, och nästa steg är att våra regionpolitiker genom samarbete med projektet ska ta ärendet till nationell nivå. Pandemin kom i vägen för många viktiga möten och vi är ännu inte riktigt i mål, men kommer att fortsätta driva saken till ett undertecknande av positionsdokumentet, lovar Sikström.
Därefter vidtar ett flerårigt arbete med att ta fram en detaljerad plan där alla aktörer ska involveras. – En politisk samordnad prioriteringslista ska tas fram – en åtgärdslista vars effekter kommer att ha betydelse långt över våra regionala gränser, avslutar Sikström.

Text: Anna Sand
Foto: Pressbild


Projekt Öst-västliga stråket har som specifikt mål att ta fram ett
ökat antal strategier kring hållbara öst-västliga transporter genom Botnia Atlantica-regionen i ett nationellt och europeiskt transportsystem. Som Kvarkenrådets projektpartner fungerar Infrastruktur i Umeå AB och som medfinansiärer Vasa stad, Region Västerbotten samt Österbottens förbund.

BILDTEXTER:

Sikström: Tomas Sikström fungerar som konsult i projektet Öst-västliga stråket, vars långsiktiga mål är ökad konkurrenskraft, social, kulturell och ekonomisk integration samt en bättre livsmiljö i Botnia-Atlantica-regionen. Ett välutbyggt transport- och infrastruktursystem utgör grunden för detta.