21 / 09 / 2022

Rapport: Lärdomar från färjesektorn när elflyg så småningom tas i bruk i Norge

En ny rapport från forskare vid Handelshögskolan vid Nord universitet har undersökt hur norsk färjeverksamhet har elektrifierats och vad flygtrafiken kan lära sig av färjesektorn.

Rapporten har skapats för det skandinaviska samarbetsprojektet ”FAIR – promoting electric aviation”, som undersöker möjligheterna, kartlägger behoven och de tekniska investeringar som behövs för att implementera elflyg. Projektet består av partners från Nordland i Norge, Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. 

– Norge är ett föregångsland när det gäller att elektrifiera transportsektorn, säger professor Gisle Solvoll. Nu när det är flygtrafikens tur att minska sina utsläpp har det norska kortdistansnätverket med sina relativt korta flygrutter en fördel då de första elflygplanen blir små och har kort räckvidd. 

Solvoll menar att transportministeriet spelar en central roll genom sina köp av flygrutter. Genom att ställa hårda miljökrav i upphandlingarna kan myndigheterna påverka utvecklingen av miljövänliga flygplan och påskynda omställningen till en grönare flygtrafik. I studien dras slutsatsen att följande tre aktiviteter kommer att vara viktiga att få på plats; 

– För det första måste strömförsörjningen och strömbehovet på alla flygplatser i Norge kartläggas, säger Solvoll. God och stabil strömtillgång på flygplatserna är avgörande för att elflygplanen ska kunna laddas på acceptabel tid. 

Den andra punkten forskarna har kommit fram till är att det är viktigt att få till stånd en dialog mellan flygplatsägaren (Avinor), norska luftfartsmyndigheten och säkerhetsmyndigheterna (Direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap). Genom samarbete ska dessa tre aktörer komma fram till vilka investeringar och regleringar som ska göras på de flygplatser där elflyg ska trafikera. 

– För det tredje måste myndigheterna ordna mötesplatser för de företag som ska leverera och producera nödvändiga tjänster och produkter för den gröna flygtrafiken, säger Solvoll. Detta inkluderar bland annat flygplanstillverkare, batteritillverkare och elnätsföretag. 

Solvoll menar att aktörerna måste informeras om vilka miljö- och säkerhetsmål myndigheterna har, vilket tidsperspektiv leverantörerna ska hantera och den frihet de har att utveckla tekniska lösningar och standarder för fossilfri flygtrafik. 

Du kan hitta rapporten HÄR.

 

FAIR is an Interreg Botnia-Atlantica financed project developing a methodology to support an early and efficient commercialization of electric-powered regional flights in the Kvarken region.”


www.flyfairkvarken.com