Kvarkenrådet

Gränsregional utvecklings-strategi 2030

Vår region på kartan

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt regionerna Västerbotten och Västernorrland i Sverige som tillsammans bildar Kvarkenregionen.

Kvarkenrådet EGTS

Nordens mest demokratiska förvaltningsstruktur på flera nivåer. Det första helt nordiska EGTS-området. Vi främjar alla typer av gränsöverskridande samarbete med ambitionen att utveckla vår region så att den blir så bra som möjligt för framtida generationer.

Vår vision

Kvarkenregionen –
skapar det mest meningsfulla globala handavtrycket genom nordiskt samarbete

Våra fokusområden

Vårt handavtryck är den positiva påverkan och förändring vi lämnar efter oss till framtida generationer. Det handlar om hur vi gör skillnad för framtiden, men även hur vi hjälper andra på ett lokalt, regionalt, nationellt, nordiskt och globalt plan.

Liksom handen har fem fingrar, beskriver vi vårt avtryck i form av fem prioriterade områden. Genom att fokusera våra insatser på dem gör vi skillnad – vårt handavtryck för framtiden.

Nyckelord: Gränslöst samarbete ● Territoriell sammanhållningspolitik
● Nordisk och europeisk samverkan ● Demokrati ● Samverkan

Demografi/Attraktionskraft

Nyckelord: Arbetsmarknad ● Kompetensförsörjning ● Regional attraktionskraft/hållkraft ● Folkhälsa ● Turism

Utmaningarna med demografin, exempelvis låg arbetslöshet och åldrande befolkning, förenar oss i Kvarkenregionen. Detta faktum ger oss nya möjligheter att skapa gemensamma åtgärder för att locka nya talanger som kan bli verksamma i en bredare geografi med hela Kvarkenregionen som arbetsfält.

Gränshinder behöver elimineras för ökad rörlighet över gränserna. Därför är en gemensam arbetsmarknad, forskning och studier samt kulturutbud avgörande för att stärka bilden av städer och kommuner i Kvarkenregionen som ett attraktivt område att leva och bo i, flytta till samt verka i.

Tillgänglighet

Nyckelord: Trafik och infrastruktur ● TEN-T ● Regional tillgänglighet  ● Civilberedskap ● Självförsörjningsgrad ● Försvar och beredskapsförsörjning

En välutvecklad infrastruktur (trafik, digital och elförsörjning) och tillgänglighet är en förutsättning för att utveckla regionen och intensifiera det gränsöverskridande samarbetet. Vi behöver långsiktigt hållbara förbindelser i såväl öst-västlig som nord-sydlig riktning med fokus på infrastrukturutveckling och hållbar logistik. Det förändrade globala säkerhetspolitiska läget resulterar i ett förstärkt fokus på försvars- och beredskapsfrågan och ökad självförsörjningsgrad. 

Beredskapsförsörjning, civilberedskap och försvarsfrågor blir därför högaktuella i Kvarkensamarbetet. Vikten av ett stärkt nordiskt samarbete har gett oss nya förutsättningar att främja öst-västliga förbindelser mellan våra länder.

Grön omställning

Nyckelord: Gemensamma insatser inom miljö- och klimatomställning ● Hållbar företagsutveckling ● Industri och samhällsomvandling ● Elektrifiering ● Digitalisering ● Automatisering/robotisering ● AI ● Nya ekosystem

Den gröna omställningen i Europa har tagit fart de senaste åren och har medfört flera pågående och framtida etableringar inom Kvarkenregionen. Vårt mål är att bidra till den gröna omställningen på bästa möjliga sätt för hela näringslivet samt främja regionala klimatåtgärder. Det behövs en stor samverkan för att regionen ska kunna dra maximal nytta av och bidra till den gröna omställningen.

Omställningen är kopplad till bland annat stora företagsetableringar, batteriekosystem, vätgas, havsbaserad vindkraft, solenergi och energipolitik, men även till regionens invånare i form av en hållbar livsstil. Denna megatrend påverkar alla i samverkansområdet inom Kvarkensamarbetet.

Kompetens och lärande

Nyckelord: Kunskap, bildning och forskning ● Modern export- och industripolitik ● Ambassadörskap ● Digitalisering ● Automatisering/robotisering ● AI ● Kvarkenuniversitetet

För att möta dagens och framtidens behov och möjligheter behöver vi stärka den allmänna kunskapen om hur viktig den moderna export- och industripolitiken är för den fortsatta utvecklingen i vår region, såväl inom politik och förvaltning som hos befolkningen generellt. Den gränsöverskridande kompetensutvecklingen och utbytet inom alla utbildningsnivåer och branscher i regionen behöver pågå kontinuerligt och ständigt ligga i framkant.

I Kvarkenregionen finns i dagsläget ca 90 000 universitets-, högskole- och yrkeshögskolestuderande. Det är således centralt att ytterligare intensifiera samverkan mellan universitet och högskolor inom Kvarkenregionen, liksom även kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom och mellan initiativ och projekt i regionen.

Samverkan invånare emellan

Nyckelord: Kulturell och folklig samverkan ● Kultur som regional utvecklingskraft ● Föreningsliv ● Civilsamhälle

Vi behöver förstärka bilden av Kvarkenregionen som ett attraktivt område att leva och bo i, flytta till samt verka i. För att lyckas med detta behöver vi se på och hantera kulturen som en naturlig del i det gränsregionala utvecklingsarbetet. Kvarkenrådet fungerar som ett forum för språklig och social samverkan.

Utbytet mellan invånarna i regionen behöver stimuleras genom satsningar på ungdomsverksamhet för att skapa ett naturligt utbyte i unga åldrar för att få en naturlig koppling till grannlandet. Ambitionen är att göra Kvarkenregionen till en föregångare inom detta insatsområde.