Kvarkenrådet Strategi 2030

Demografi/
Attraktionskraft

Åtgärder

Våra pågående åtgärder inom fokusområdet Demografi och attraktionskraft:

FAIR 2 – Projekt

Projektet syftar till att öka förståelsen för efterfrågan på hållbart regionalflyg.

Status: Pågående.

Nordic Battery Belt – Förstudie

Samlar regionens aktörer inom batteriteknik för att undersöka behoven och innehållet i ett större genomförandeprojekt.

Status: Pågående.

Bothnian Coastal Route – Projekt

Syftet är att skapa kustnära upplevelser året om, med fokus på hållbarhet. Ett turismsamarbete som ska lyfta kustrutten runt Bottenviken och över Kvarken.

Status: Pågående.

Påverkans- och lobbyarbete

Intressebevakning och diskussioner med berörda myndigheter på regional, nationell och EU-nivå.

Kvarkenrådet arbetar aktivt i ett flertal regionala, nationella och europeiska nätverk för att främja ett öppnare Europa och minska gränshinder. Kvarkenrådet driver dessutom egna projekt, projekt i större partnerskap samt initierar samverkansprojekt mellan olika parter. Allt detta för att bidra till en positiv samhällsutveckling i Kvarkenregionen, Norden och Europa. Kvarkenrådet är bland annat aktiv medlem i Scandria Alliance.

Status: Pågående.

KONTAKTA OSS

Har du ytterligare idéer, åtgärds- eller samarbetsförslag?

Kvarkenrådet är gärna med och stödjer samarbetsprojekt som gynnar Kvarkenregionen. Vi välkomnar dig att bolla vidare med oss för att utveckla just din projektidé.

Du är välkommen att kontakta oss genast, men här några tips ifall du vill vara förberedd på vad vi önskar veta https://www.kvarken.org/projektverkstad/

A group of people planning

Tillbaka till sidan Kvarkenrådets strategi 2030