28 / 04 / 2023

Styrelsen för Kvarkenrådet EGTS driver viktiga trafik- och infrastrukturfrågor

Kvarkenrådets styrelse kan tillsätta nödvändiga utskott inom ramen för Kvarkenrådets verksamhet och det första utskottet som tillsatts är beredningsgruppen för trafik- och infrastruktur. Gruppen har redan besökt den finska riksdagen och träffat representanter från bland annat Miljöministeriet och Försvarsministeriet i Finland samt FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.

Kvarkenrådets styrelse ansåg att en beredningsgrupp för trafik- och infrastrukturfrågor är nödvändig eftersom det pågår många viktiga ärenden kring trafik- och infrastruktur i regionen och eftersom dessa frågor är centrala för regionens utveckling. Kvarkenrådet har under åren bedrivit och kommer även i fortsättningen att bedriva relevanta projekt inom denna sektor. 

– Detta arbetssätt har tagits i bruk i syfte att få mera “driv” i dessa viktiga frågor samt för att engagera politiker och tjänstemän på flera plan för att förankra frågorna inom alla led, säger Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå, ledamot i Kvarkenrådets styrelse och ordförande för beredningsgruppen för trafik- och infrastruktur. 

I december 2022 var beredningsgruppen på besök till den finska riksdagen där de hade möten med representanter från Miljöministeriet i Finland, Försvarsministeriet i Finland, Försörjningsberedskapscentralen i Finland och Totalförsvarets forskningsinstitut Sverige FOI. Syftet med dessa möten var att utreda deras syn på faktorer som bör tas i beaktande när en ny ansökan för en mera detaljerad genomförbarhetsstudie om en fast förbindelse över Kvarken planeras. 

– Norra Europa befinner sig i en helt ny geopolitisk situation på grund av det fruktansvärda krig som bedrivs i vår närregion samt som en följd av NATO-medlemskapet för Finland och förhoppningsvis snart även för Sverige. Detta påverkar onekligen alla frågor som har att göra med tillgänglighet, transporter, beredskapsförsörjning och militär mobilitet. Därav var diskussionerna fruktsamma under vårt möte i Helsingfors och samtalen fortsätter, säger Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör. 

Fler beredningsgrupper kommer tillsättas

Flera olika motsvarande beredningsgrupper kommer tillsättas i framtiden. Beredningar inom styrelsen skall inom sina respektive arbetsområden svara för beredningsarbetet till Kvarkenrådets styrelse. Beredningsgruppernas ordförande och vice ordförande utses från styrelsen och skall tillsammans med Kvarkenrådets direktör eller utvecklingschef fortlöpande informera om beredningsgruppernas arbete till styrelsen.

En styrka i denna arbetsmetod är förutom ett starkt engagemang från styrelsen i det vardagliga arbetet, även det faktum att man kan bjuda in privata aktörer och icke-medlemmar att delta i beredningsgrupperna, i de fall det tjänar syftet med gruppen. Detta medför en starkare regional förankring över ett bredare fält i centrala frågor. 

Beredningsgruppen för trafik- och infrastruktur består av Hans Lindberg (ordförande), Anna-Kaisa Pusa (vice ordförande), Joakim Strand, Mikko Savola, Åsa Ågren Wikström och Tomas Mörtsell. Gruppen kommer att fortsätta arbetet med att ta fram en ansökan för en mera detaljerad genomförbarhetsstudie för en fast förbindelse och parallellt med detta informera centrala aktörer inom området. Gruppen har även jobbat med en ansökan om en marknadsundersökning för hållbart flyg i regionen samt involverat sig i arbetet med att ingå i ett större partnerskap med Barentsregionen gällande trafik- och logistikfrågor i norra delen av vår region.