03 / 04 / 2024

Styrelseordförandens återblick – Mot en hållbar och innovativ framtid för Kvarkenregionen

Styrelseordförande Rickard Carstedts återblick på året 2023.

Som ordförande för Kvarkenrådet EGTS är det med stor tillfredsställelse jag reflekterar över det gångna året, ett år som markerat betydande framsteg och utveckling för vår region. 2023 har varit ett år där vårt gemensamma arbete och engagemang tydligt visat sig i flera viktiga framsteg.

Ett av de mest anmärkningsvärda framstegen har varit Kvarkenrådet EGTS utvidgning med nya medlemmar. Denna expansion är inte bara en kvantitativ ökning, utan framför allt en kvalitativ förstärkning av vår förmåga att agera och påverka på både regional och internationell nivå. Detta understryker vårt gemensamma åtagande för regionens välstånd och är ett tydligt tecken på den attraktionskraft och förtroende Kvarkenrådet åtnjuter.

I takt med att vår värld förändras, har säkerhetsfrågorna blivit alltmer framträdande. Vårt arbete med att stärka de öst-västliga stråket har varit avgörande för att öka regionens säkerhet och stabilitet. Denna satsning går hand i hand med den finska utredningen som nämns i finska regeringsprogrammet antaget år 2023, vilken utgör en grundpelare för vårt fortsatta arbete mot en starkare och mer sammanlänkad region, från öst till väst, från Norge till finska inlandet.

Det är också värt att betona det goda arbete som samarbetsorganisationens personal har utfört under året. Utan ert engagemang och professionalism hade vi inte kunnat uppnå de framgångar vi ser idag. Era insatser är kärnan i vår framgång och förtjänar vår djupaste uppskattning och erkännande.

Låt oss tillsammans fortsätta bygga på den stabila grund som lagts, med en fortsatt inriktning på hållbar utveckling, innovation och gränsöverskridande samarbete. Jag ser fram emot de utmaningar och möjligheter som 2024 för med sig, övertygad om att vi tillsammans kommer att fortsätta stärka Kvarkenregionens position som en ledande kraft för positiv förändring i Norden och bortom.

Tillsammans skapar vi en ljusare framtid för Kvarkenregionen.

Rickard Carstedt
Ordförande för Kvarkenrådet EGTS