08.06.2017

E12 Atlantica BA3NET är äntligen igång

Projektledningen tackar för alla ansträngningar inför projektstart. Botnia-Atlanticaprojektet E12 Atlantica BA3NET som är systerprojekt till E12 Atlantica Transport blev beviljat av styrkommittén den 1 december.
Eftersom samtliga interregionala program riskerade att få minskad budget från Stortinget avvaktade projektet med projektstart tills fylket gett sitt ok, vilket skedde den 18 januari. Då startade projektet, men efter bara några veckor beslutade norsk part att minska sin del i projektet pga. oro för ytterligare nerdragningar. Detta har i sin tur lett till att projektledningen ägnat mycket tid åt att hitta en vettig lösning för projektet framåt, vilket har inneburit mycket kommunikation med parterna samt inte minst med Transportprojektet för att BA3NET så snabbt som möjligt skulle kunna bidra med relevanta analyser och underlag. BA3NET har en stark koppling till E12 Atlantica Transport och ska bidra med kunskapsunderlag. BA3NET består av forskare från CERUM, Umeå universitet som är samordnande stödmottagare samt forskare från Vasa och Nord universitet.

Projektmål för BA3NET är att att stärka TEN-T E12 stråket samt att skapa och utveckla en långsiktigt stabil kunskapsinfrastruktur till stöd för en gemensam strategisk planering i syfte att förbättra transportsystemet, som kan vara vägledande för andra gränsregioner i Europa.

Det långsiktiga effektmålet uppnås genom att utveckla en gemensam gränsregional strategisk planering som syftar till att dels lösa dagens utmaningar, dels bidra med kunskap och förståelse inför framtida utmaningar för att på sikt nå en hållbar tillväxt. Förbättrade transportstrategier reducerar barriärer och utvecklar regionens innovations- och konkurrenskraft.

På grund av förseningar vid projektstart har projektet fokuserat på WP1.
WP1 BA-KALK, ska leverera följande till E12 Atlantica Transport:

  • Arbeta fram förslag på förbättrade analysverktyg för effektberäkningar och samhällsekonomiska kalkyler av investeringar i gränsöverskridande infrastruktur och logistik längs TEN-T E12.
  • Fallstudier av aktuella projekt i regionen och analyser av hur regionens system för import- och exportorienterad logistik kan stärkas och göras mer innovtivt.
  • Analyser av tranportinvesteringar, metoder för samhällsekonomiska kalkyler och effekter på den regionala tillväxten i BA-regionen

Transportprojektet har initialt störst behov av underlag från detta WP in till Transportprojektets trafikstrategiarbete. BA3NET arbetar med att skriva en översikt i syfte att kartlägga vilka kalkylmetoder som används i de olika länderna. Översikten innebär också att bristen på jämförbarhet i de gränsöverskridande infrastrukturprojekten problematiseras. Rapporten bygger dels på ett antal möten med Trafikverken, men också på en genomgång av tidigare rapporter. Översikten lägger en god grund för resterande arbete inom BAKALK. Rapportens titel är: Kostnads-nyttoanalys vid infrastrukturinvesteringar i den gränsöverskridande Botnia-Atlantica regionen
- en jämförelse av parametrar, verktyg och metoder i Norge, Sverige och Finland
Rapporten kommer att belysa följande:

  • Jämförelse av beslutsunderlag, beräkningsmetoder, kalkylparametrar och värderingar för samhällsekonomiska värderingar av infrastrukturinvesteringar i Norge, Sverige och Finland
  • Skillnader mellan länder i beräkningsmetoder och värderingar försvårar konsistenta rangordningar och utformning av gränsöverskridande investeringar
  • Jämförbara beslutsunderlag kan utgöra en bättre grund för förhandlingar mellan länderna om finansiering

WP2 BA-DATA, ska leverera följande till E12 Atlantica Transport:

  • Validering av Godsdatabasen samt förslag på hur insamlat datamaterial kan kompletteras med andra nationella och regionala datakällor till en användbar godsdatabas för BA-regionen.
  • Arbeta fram förslag på en långsiktigt hållbar metod och organisation för regionens fortsatta arbete med godsdatabasen. Möjlighet för andra gränsregioner att utveckla liknande utifrån resultaten i BA3NET.
  • Benchmarking mot andra gränsöverskridande regioner görs. Resultaten presenteras som Guidelines för BA-regionen.

Projektledningen arbetar med att skapa arbetsgrupper/referensgrupper för projektets två WP, WP1 BA-KALK och WP2 BA-DATA. Som styrgrupp har valts samma grupp som för E12 Atlantica Transport. Detta för att skapa kontinuitet och undvika suboptimering mellan projekten. Projektets styrgrupp består av: Mathias Lindström, Kvarkenrådet, Lilly Bäcklund, Lycksele kommun, Riitta Björkenheim, Vasaregionens utveckling (VASEK), Bertil Hammarstedt, Infrastruktur i Umeå AB (INAB AB), Arne Langset, Indre Helgeland Regionråd, Trond Nygård, Alstahaug Havnevesen KF, Maria Backman, Vasa stad, Lars Westin, CERUM. Styrgruppen har haft ett möte under perioden, den 16 mars.

Projektet kommer att lägga ut information på www.cerum.umu.se men också skapa en separat hemsida för projektet förutom att BA3NET kommer att sprida information via Kvarkenrådets kanaler.

Projektledare: Jeanette Kjellberg, jeanette.kjellberg@cerum.umu.se, 072-700 68 97

 

Intrerreg BA SV RGB

Siirry "Uutiset"-sivulle