28 / 03 / 2018

Vad hindrar en gränsöverskridande planering?

Slutkonferensen för projektet E12 Atlantica Transport, som hölls i Vasa den 14-15 mars 2018, inleddes med att deltagarna fick en helhetsöversikt av projektet och de gränshinder som utkristalliserats under arbetets gång.

Slutkonferensen för projektet E12 Atlantica Transport, som hölls i Vasa den 14-15 mars 2018, inleddes med att deltagarna fick en helhetsöversikt av projektet och de gränshinder som utkristalliserats under arbetets gång. För presentationen stod Jerker Sjögren, Jesjo Konsult, samt Lars Westin, professor vid CERUM, Umeå Universitet.

Jerker Sjögren, Jesjo Konsult, samt Lars Westin, professor vid Umeå Universitet, presenterade sitt arbete inom E12 Atlantica Transport och dess systerprojekt BA3NET i Vasa den 14 mars. De konstaterade att det mellan länderna inte finns några större skillnader i själva planeringssystemen – däremot är respektive lands nationella synsätt och avsaknaden av en gemensam finansieringsmekanism ett problem.

Projektet har kartlagt och analyserat planeringssystemen och planeringsprocesserna för infrastruktur i Norge Sverige och Finland. Systerprojektet BA3NET har bland annat bidragit med en kartläggning av hur prioriteringsunderlag för infrastruktur konstrueras i de olika länderna. Det är ett unikt material som sammanställts och detta har redan kommunicerats med ländernas trafikmyndigheter i syfte att skapa ett gränsöverskridande planeringssystem i Norden.

– Det fina är att vi nu delat vår kunskap och med myndigheterna, konstaterar Sjögren. Ett stort problem är att den nationella planeringen har ett mycket svagt internationellt perspektiv. Skillnader i organisationsstruktur och -kultur finns också, men de är av mindre betydelse.
– Den stora utmaningen är finansieringen som idag har ett nationellt perspektiv och där det saknas mekanismer för att finansiera gränsöverskridande investeringar, konstaterar Sjögren. Här krävs nytänkande och regeringsuppdrag till myndigheterna.
Brist på relevanta data är också en aspekt, liksom det faktum att gränsöverskridande projekt ofta är mycket individberoende och lätt uppfattas som en extra, administrativ börda.
– Den nationella planeringen är nationell och det gränsöverskridande perspektivet är svagt. Det är huvudproblemet, tillägger Sjögren.

Westin fortsätter på samma tema:
– Ja, det finns övergripande likheter mellan de tre länderna, men den djupa traditionen att jobba enbart nationellt, och samtidigt sakna incitament att agera gränsöverskridande och ta hänsyn till vad som sker på andra sidan gränsen, skapar risker för att såväl transportsystemen inom varje land samtidigt som det samlade nordiska transportsystemet blir samhällsekonomiskt ineffektivt.

– Varje år Botnia-Atlantica -regionen jobbar vidare utan ett större perspektiv, utan fart och precision i agerandet för att utveckla transportsystemet, är ett förlorat år. Konkurrensen från andra delar av världen är stenhård. Regionen måste ha en global ansats och jobba mer professionellt, anser Westin. Att nationalstaterna inte tar hänsyn till alla flöden i gränsregioner är ett problem, liksom det faktum att man uppgör nationella planer utan att beakta vad som görs i grannlandet.
– De nationella prognosmodellerna för såväl internationella, regionala som gränsregionala flöden är väldigt svaga, tillägger han.

Nuvarande planeringssystem riskerar skapa samhällsekonomisk ineffektiva beslut och enligt Westin borde regionen tydligt agera för att motverka detta – både på nordisk och på europeisk nivå.
– Varje enskilt land bör stärka sina rutiner för att säkra en välfungerande i infrastruktur i gränsregionerna, och en nordisk modell för gods- och passagerarflöden borde utvecklas. Samtidigt behövs även en institutionell förstärkning inom Botnia-Atlantica -regionen. Regionen måste även skapa egna starka kompetenscentra inom transportekonomi och satsa på fastighetsutveckling.
– Därtill är en fortsatt dialog med de nationella trafikverken ett måste. Regionen ska arbeta med dem, inte mot dem, avslutar Westin.

Text och foto: Anna Sand

 

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)