29 / 11 / 2018

Vi är en sammanhängande tillväxtregion – dags att rita om kartan!

Kvarkenrådet som hittills fungerat som en registrerad förening vill lyfta det gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen till en ny högre nivå. Föreningen Kvarkenrådet r.f. ska bli Kvarkenrådet EGTS, det första helnordiska EGTS-området (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete).
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x
Kvarkenrådet som hittills fungerat som en registrerad förening vill lyfta det gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen till en ny högre nivå. Föreningen Kvarkenrådet r.f. ska bli Kvarkenrådet EGTS, det första helnordiska EGTS-området (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete). Som EGTS får Kvarkenregionen ett tyngre organ för att gemensamt driva regionalt viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå.

Indre Helgelands generalsekreterare Arne Langset besökte Kvarkenrådet på Bocks Brewery -området i veckan för att diskutera den nya strukturen och framtiden.

Nordland fylke med 44 kommuner består av tre regioner i Nord-Norge, Helgeland är en av dessa och utgör en tredjedel av befolkningen i fylket, men producerar i och med sitt internationella industrikluster två tredjedelar av varuproduktionen i Nord-Norge. Avståndet till huvudstäderna Oslo, Stockholm och Helsingfors är 1 000 km.

Langset lyfte fram att då man vidgar vyn från Kvarkenregionen och tar med norska Helgeland som är gränsidentisk med Västerbotten, får man en strategisk viktig korridor med 600 000 invånare, ett starkt industribälte och en stor tillväxtpotential. Enligt Langset är de norska kommunerna i Helgeland intresserade av att ingå i detta nya EGTS genom tre länder.

”Gods från oss inte kommer köras 500 km norrut för att sedan vändas öster- eller söderut.”

–Mo i Rana samarbetar med Narvik hamn och stöder att hamnen ska in i Core-korridoren som går via Haparanda. Vi i Helgeland är tudelade i frågan eftersom gods från oss inte kommer köras 500 km norrut för att sedan vändas öster- eller söderut. Vi har 500 km direkt till Umeå och där är vi kopplade i flöden både öster- och söderut via NLC-terminalen i Umeå. För oss är hamnarna vid Kvarken de naturliga ankrytningspunkterna till de föreslagna utvidgningarna av EU:s Core-korridorer (ScanMed och North Sea-Baltic).

Arne Langset
–Genom E12-samverkan har vi redan en etablerad gemensam region och vi kan koppla samman tre välutvecklade, innovativa och växande regioner. Vi har till och med en antagen gemensam gränsöverskridande trafikstrategi över tre länder att arbeta utifrån. Detta är unikt i världen och att vidareutveckla detta till ett gemensamt EGTS som fångar upp området längs E12 är intressant.

Langset tillägger att det återstår en hel del jobb för att få ihop ett gemensamt EGTS formellt, men att det viktiga är hur vi utgående från denna gemensamma region förhåller oss till det som sker runt oss.

– Det är nu vi ska förbise gränser, definiera oss och agera för att finnas kvar på kartan i fråga om de nationella strukturerna och transportkorridorerna. Transportkorridorerna är till för att fånga volymerna, det gör E12 och vi har alla förutsättningar att bilda ett funktionellt North Growth Region -område, sammanfattar Langset.

EGTS – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
EGTC – European Grouping for Territorial Cooperation

Officiellt har EGTS som samarbetsform funnits sedan 2006, då en särskild förordning antogs efter att många försök gjorts att finna lämpliga former för organiserat samarbete mellan städer eller regioner inom olika EU-medlemsländer. Sedan 2008 har ett 50-tal EGTS-samarbeten startats.
Tanken är att skapa en samarbetsform som tillåter samarbete över medlemsländernas gränser och följa lagstiftningen i det land där EGTS:n upprättats. Ett EGTS blir en egen juridisk person, vilket ger stark handlingskraft och möjlighet att fatta beslut.
Ett EGTS kan bestå av regionala och lokala myndigheter, men även nationella regeringar. För att starta upp arbetet ingås avtal mellan parterna och stadgar upprättas för att reglera och förenkla arbetet.
Det är möjligt att involvera partners från ett land utanför EU, men det ställer särskilda krav på att det finns samarbetsavtal mellan detta land och de EU-länder som ingår i samarbetet.

Kvarkenrådet – Samarbete över gränserna

Kvarkenrådets verksamhetsområde kallas Kvarkenregionen och bildas av landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige.
Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att främja samverkan inom Kvarkenregionen mellan olika aktörer, minska och eliminera gränshinder, öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå, aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk och tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling.

Kvarkenrådet har medverkat i över hundra gränsöverskridande projekt under snart femtio år,
inom t.ex. näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur,
miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur. Regionens gemensamma infrastrukturprojekt Midway Alignment är ett av dessa projekt.

Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och stöd från Nordiska ministerrådet.
Kvarkenrådets huvudmedlemmar är Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Vasa, Seinäjoki, Karleby, Jakobstad, Regionförbundet Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun.