GDPR

Skydd av personuppgifter (GDPR)

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.
Vi på Kvarkenrådet har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna visa hur vi lagrar information i samband med inbjudningar eller andra tillfällen; när och hur vi hanterar personuppgifter, hurudana uppgifter vi samlar osv.
Vi arbetar för regional utveckling och samverkan vilket gör att vi är aktiva i många olika sammanhang. Alla som får vårt nyhetsbrev eller vars uppgifter vi lagrar har varit i kontakt med oss eller är viktiga nyckelpersoner i utvecklandet av Kvarkenregionen. Du kanske ingår i samverkansnätverket i vår region, har deltagit i något informationstillfälle, en konferens eller deltagit i möten där vi samlat in information om dig för deltagarlistor, bytt visitkort eller kommit överens om att hålla dig uppdaterad osv.

Om du inte haft möjlighet att aktivt ge ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter eller ser detta som ett problem, ber vi dig att ta kontakt med oss för åtgärd till info@kvarken.org. Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev så gör du det genom länken "Avbeställ nyhetsbrev” högst uppe eller i slutet av nyhetsbrevet. Om länken av någon anledning inte funkar går det även att skicka e-post till newsletter@kvarken.org

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i samtliga EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Läs om GDPR:
Datainspektionens hemsida
Europeiska kommissionen

***

Tietosuoja (GDPR)

Yksityisyytesi on ja meille tärkeää.
Me Merenkurkun neuvostossa olemme selventäneet käytäntöjämme siitä, miten käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi, jotta voimme osoittaa, kuinka tallennamme tietoja kutsujen tai muiden tilaisuuksien yhteydessä; milloin ja miten käsittelemme henkilötietoja, mitä tietoja keräämme jne.
Aluekehitys ja yhteistyö on meille tärkeää, mikä tarkoittaa, että toimimme aktiivisesti monissa eri verkostoissa. Jokainen, joka saa uutiskirjeemme tai jonka tiedot tallennamme, on ollut yhteydessä meihin tai on avainasemassa Merenkurkun alueen kehittämisessä. Saatat olla osa alueen yhteistyön verkostoa, olet ehkä osallistunut infotilaisuuksiin, konferenssiin tai kokouksiin, joissa olemme keränneet tietoja läsnäololuetteloita varten tai olemme ehkä vaihtaneet käyntikortteja ja luvanneet pitää sinut ajan tasalla jne.

Jos et ole voinut aktiivisesti hyväksyä tietojesi käsittelyä tai näet tämän ongelmana, pyydämme että otat yhteyttä osoitteeseen info@kvarken.org. Jos haluat perua uutiskirjeemme, voit tehdä sen uutiskirjeen ylä- tai alaosassa olevan "Peruuta tilaus" -linkin kautta. Jos linkki jostakin syystä ei toimi, voit lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen newsletter@kvarken.org

EU:n tietosuojasäännöstö (GDPR) astui voimaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 25. toukokuuta 2018. Asetuksessa on säännöt henkilötietojen käsittelystä ja yksityishenkilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojelemisesta ja erityisesti heidän oikeuksistaan tietosuojaan.

Lue GDPR: stä:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Euroopan komissio 

***

Data protection (GDPR)

Your personal integrity and our handling of your personal information is important to us.
We at the Kvarken Council have clarified how we handle your personal information, for example, to show how we store information in connection with invitations or other occasions; when and how we handle personal data, what data we collect, etc.
We work for regional development and cooperation, which means that we are active in many different contexts. Everyone who receives our newsletter or whose information we store has been in contact with us or are key persons in the development of the Kvarken region. You may be part of the collaboration network in our region, have participated in information session, conferences or meetings where we have collected information about you for attendance lists, changed business cards or agreed to keep you up to date, etc.

If you have not been able to actively consent to our processing of your data or see this as a problem, please contact us for action at info@kvarken.org. If you want to unsubscribe from our newsletter, you can do so through the "Unsubscribe Newsletter" link at the top and the bottom of the newsletter. If the link for some reason does not work, you can also send an e-mail to newsletter@kvarken.org

The EU's General Data Protection Regulation (GDPR) came into force in all EU Member States from 25 May 2018. The Regulation contains rules on how to process personal data and is to protect individuals' fundamental rights and freedoms, in particular their right to privacy.

Read about GDPR:
The Swedish Data Protection Authority
European Commission