01.11.2017

Lägesrapporterna E12 Atlantica Transport och systerprojektet BA3NET

E12 Atlantica Transport

WP1
Utgående från systemanalysen som Ramböll färdigställde våren 2017 har en tilläggsanalys upphandlats och påbörjats. Tilläggsanalysen utförs av Ramböll och syftar till att fördjupa och utvidga analysen av de brister som formulerats i systemanalysen.
Inom WP1 har även det fortsatta arbetet för att förstärka logistikområdet NLC Vasas och samtidigt hela E12-korridorens dragningskraft startats upp /Pekka Mäkinen

WP2
Två av de totalt tre lunch till lunch arbetsmöten inom ramen för den gränsöverskridande trafikstrategin har hållits och trafikstrategins struktur börjar ta form. Det är mycket inspirerande att nu gå in i slutfasen av arbetet.

Samtidigt har dialogprocessen kring gränsöverskridande infrastrukturplanering inletts. Aktörer från Trafikverken, Nordiska rådet, partnerskapet och transportnäringen samlades och diskuterade kunskapsunderlag om de nationella planeringsprocesserna för infrastruktur och samhällsekonomiska kalkylmodeller som sammanställts inom E12 Atlantica Transport och BA3NET. Dialogen präglades av ett stort intresse för det sammanställda underlaget och vi ser med tillförsikt fram emot resultaten av en fortsatt dialog!
/Andreas Forsgren

WP3
Nordligt Samverkansforum arrangerades i Vasa 25–26 oktober. Cirka 60 deltagare från Norge, Sverige och Finland deltog i de intensiva dagarna. Nu fortsätter arbetet med att ta fram underlag och för att ge svar på de frågor som behöver utredas ytterligare för den samverkansform som fick mest stöd, nämligen EGTS.
/Grete Vesteraas 


E12 Atlantica BA3NET

E12 Atlantica BA3NET har den senaste tiden arbetat hårt med att utforma ett så bra grunddokument som möjligt om hur kalkylmodellerna som ligger till grund för infrastrukturbeslut fungerar i Norge, Sverige och Finland.
Rapporten heter ”Infrastrukturplanering vid nationsgränsöverskridande transportprojekt i Botnia-Atlanticaregionen”. För att få en bra inblick i de tre ländernas metoder samt få feedback på våra rapporter har en referensgrupp etablerats bestående av representanter från Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, representanter på nationell och regional nivå från svenska och finska trafikmyndigheterna, representanter för infrastrukturplanering från Österbottens förbund, Region Västerbotten och Nordland fylkeskommune samt från systerprojektet E12 Atlantica Transport.
Det har funnits särskilt lite kunskap om hur den finska planeringsmodellen ser ut och vilka metoder som den baseras på samt vilka parametrar och effektbedömningar dessa i sin tur utgår ifrån. E12 Atlantica BA3NET har därför initierat ett nära samarbete med Liikennevirasto för att bl.a. utbyta tankar om kalkylmodeller, wider economic impact samt ett framtida samarbete. 
/Jeanette Kjellberg, projektledare för E12 Atlantica BA3NET

 

Intrerreg BA SV RGB3

Interregprojektet E12 Atlantica Transport är ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren. Samarbetet fokuserar på en funktionell transportkorridor för gods och passage, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

Interregprojektet E12 Atlantica BA3NET stärker det öst-västliga stråket TEN-T E12, genom att utveckla en långsiktigt stabil kunskapsinfrastruktur till stöd för en gemensam strategisk planering i syfte att förbättra transportsystemet, vägledande för andra gränsregioner i Europa. E12 Atlantica bidrar med kunskapsunderlag, modeller och analyser till E12 Atlantica Transport.

Siirry "Uutiset ja lehdistötiedotteet"-sivulle