18 / 06 / 2018

Maakuntaneuvos Olav Jernin tervehdys

Merenkurkun neuvoston jäsenet kerääntyivät vuosikokoukseen Uumajaan maanantaina 21. toukokuuta. Vuosikokous hyväksyi Merenkurkun neuvoston uuden strategiasuunnitelman yksimielisesti.

Merenkurkun neuvoston uusi strategiasuunnitelma 2018–2020, suuntana vuosi 2025

Merenkurkun neuvoston jäsenet kerääntyivät vuosikokoukseen Uumajaan maanantaina 21. toukokuuta. Vuosikokous hyväksyi Merenkurkun neuvoston uuden strategiasuunnitelman yksimielisesti. Strategia on Merenkurkun neuvoston toiminnan suunnitelma ja perustuu tavoitteisiin ja strategioihin, joita neuvoston jäsenet ovat pitäneet tärkeinä neuvoston toiminnalle ja myös Merenkurkun alueen kehitykselle.

Strategiasuunnitelma on syntynyt tilanteessa, jossa Merenkurkun liikenne on ottanut suuren askeleen eteenpäin Vaasan ja Uumajan yhteisen laivayhtiön sekä strategisesti tärkeiden panostusten ansiosta. Näitä panostuksia Merenkurkun liikenteen edistämiseksi on toteutettu EU-rahoitteisessa ”Midway Alignment of the Bothnian Corridor” -hankkeessa, jossa Merenkurkun neuvostolla on ollut erittäin keskeinen rooli. Merenkurkun neuvoston työ kohtaa kuitenkin samaan aikaan haasteita; pohjoismainen yhteistyö herättää kasvavaa kiinnostusta ja Pohjoismaiden ministerineuvosto otti vuonna 2018 käyttöön uuden rahoitusmallin rajakomiteoita varten. Strategiatyön kolmantena leimallisena tekijänä oli EU:n nykyisen rakennerahastokauden lähestyminen kohti loppuaan. EU on suunnittelemassa vuoden 2020 jälkeen tulevan aluepolitiikan linjauksia, jotka ratkaisevat mahdollisuudet uuteen EU-rahoitteiseen valtionrajat ylittävään ohjelmaan Botnia–Atlantica-ohjelman 2014–2020 päätyttyä.

Merenkurkun neuvoston strategiasuunnitelma perustuu vahvalle yhteiselle käsitykselle nykytilanteesta ja sen vaatimuksista tulevaisuuden suhteen. Tämä yhteinen käsitys sisältää seuraavat elementit:
• Yhteenkuuluvuuden tunne
• Toimiva alue jossa on laajaa yritysten, organisaatioiden ja julkisen sektorin yhteistoimintaa
• Paljon toimintaa, sitoutuneita ihmisiä, voimakas tahto, kestävyys ja jatkuvuus, jotka perustuvat tietoon, osaamiseen ja kulttuuriin
• Uusia avauksia infrastruktuuriin ja liikenteeseen, Midway Alignment lippulaivahankkeena
• Vahva pohjoismainen ankkurointi ja hyvät yhteydet Pohjoismaiden ministerineuvostoon
• Selkeä EU-profiili ja toiminta, joka tuo näkyvyyttä EU-tasolla

Haluan lopuksi tarttua muutamiin suunnitelman keskeisiin linjauksiin. Merenkurkun alueen tulee olla aktiivinen Euroopan ja Pohjoismaiden verkostoissa. Suunnitelma sisältää historiallisen tavoitteen, nimittäin rajakomitea Merenkurkun neuvoston muuttamisen rekisteröidystä yhdistyksestä uudeksi organisaatiomuodoksi EAYY:ksi (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymäksi, englanniksi EGTC, European Grouping of Territorial Cooperation). Merenkurkun neuvosto olisi ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY. EAYY:n muodostaminen tarjoaa suuret mahdollisuudet EU-rahoitukseen ja tuo enemmän näkyvyyttä niin pohjoismaisissa kuin EU:nkin yhteyksissä.

Strategiasuunnitelma toteaa myös yksimielisesti uuden Botnia–Atlantica-ohjelman olevan toivottava EU:n rakennerahastokaudelle 2021–2027. Ohjelman maantieteellisen alueen tulee olla sama kuin nyt, toisin sanoen kattaa Suomessa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat, Ruotsissa Västerbottenin ja Västernorrlannin läänit sekä Norjassa Nordlannin läänin.

Strategiasuunnitelma lähtee siitä, että Merenkurkun yhteistyö ja sitä kautta Merenkurkun neuvoston olemassaolo perustuvat vahvoihin kansojen välisiin siteisiin, olipa kyse ihmisistä, yhdistyksistä, yrityksistä tai erilaisista yhteisöistä. Niiden täytyy voida solmia kiinteitä yhteistyösiteitä Merenkurkun yli. Vuosisatainen läheisyys, sukulaisuussiteet ja yhteinen historia, täysin riippumatta maailmanhistorian suurista tapahtumista, ovat merkinneet turvaa ja luonnollista yhteenkuuluvuutta Merenkurkun alueen asukkaille. Merenkurkun neuvoston tulee olla eri kansallisuuksien välisen yhteistyön alusta ja kanava. Merenkurkun neuvoston tulee auttaa eri toimijoita ja mobilisoida resursseja ja osaamista raja-alueelliseen yhteistyöhön paikallistasolla pyrkimällä sitouttamaan lapsia ja nuoria, taiteen- ja kulttuurinharjoittajia, yrittäjiä ja yrityksiä, yhdistyksiä, kouluja jne. mukaan Merenkurkun yhteistyöhön ja rakentamaan yhteistyölle vahvaa myönteistä asennetta.

Merenkurkun neuvosto korostaa julkisen sektorin ja etenkin kuntien aktiivisen roolin tärkeyttä valtionrajat ylittävässä yhteistyössä. Koska sekä Region Västerbotteniin että Pohjanmaan maakuntiin on tulossa aluehallinnon muutoksia, jotka merkitsevät kuntien suoran omistuksen päättymistä Regionförbundet Västerbottens län, Pohjanmaan maakunta, Keski-Pohjanmaan maakunta ja Etelä-Pohjanmaan maakunta -perustajapääjäsenissä, Merenkurkun neuvosto haluaa sitoa kunnat lähemmäksi neuvoston päivittäistä työtä siten, että kunnat voivat yhteistyössä hyödyntää pohjoismaisen hyvinvointimallin kehityksen vaatimia uusia otteita. Merenkurkun neuvosto suunnittelee alueensa kuntien väliselle yhteistyölle uutta yhteistyöalustaa nimeltä ”Merenkurkun kuntafoorumi”, joka voi toimia kuntien kohtauspaikkana tehtävänään parantaa kuntien välistä osaamisen siirtoa ja kokemustenvaihtoa. Tämä foorumi voidaan järjestää esimerkiksi Merenkurkun neuvoston vuosikokousten yhteyteen.

Strategiasuunnitelma sisältää vaativia tehtäviä Merenkurkun neuvostolle ja sen jäsenille. Se edellyttää omistajien taholta priorisoitua toimintaa – sekä sitoutumista yhteistyöhön että taloudellista panostusta – jotta toiminta ei olisi niin riippuvainen hankkeista ja sillä olisi vakaa taloudellinen perusta.

Strategiasuunnitelma 2018-2020
Vuosikeromus 2017 

Strategiplanen 2018-2020
Årsberättelsen 2017