Merenkurkun neuvosto

Raja-alueellinen kehitysstrategia 2030

Alueemme kartalla

Merenkurkun neuvosto on Pohjanmaan kolmen maakunnan sekä Ruotsin Västerbottenin ja Västernorrlannin maakuntien pohjoismainen, raja-alueellinen yhteistyöfoorumi. Yhdessä ne muodostavat Merenkurkun alueen. 

Merenkurkun neuvosto EAYY

Pohjoismaiden demokraattisin monitasoinen hallintorakenne. Ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue. Edistämme kaikenlaista rajat ylittävää yhteistyötä tavoitteenamme kehittää aluettamme parhaaksi mahdolliseksi paikaksi tuleville sukupolville.

Visiomme

Merenkurkun alue –
luomme merkityksellisintä globaalia kädenjälkeä pohjoismaisella yhteistyöllä

Toiminta- ja painopistealueemme

Kädenjälkemme tarkoittaa niitä myönteisiä vaikutuksia ja muutoksia, jotka jätämme jälkeemme tuleville sukupolville. Kyse on paitsi omista toimistamme myös siitä, miten autamme muita niin paikallisesti ja alueellisesti kuin kansallisella, pohjoismaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Aivan kuten kädessä on viisi sormea, mekin kuvaamme jättämäämme jälkeä viidellä painopistealueella. Niihin panostamalla saamme aikaan muutoksen – meidän kädenjälkemme tulevaisuuden hyväksi.

Avainsanat: Rajaton yhteistyö ● Alueellinen koheesiopolitiikka ● Pohjoismainen ja eurooppalainen yhteistyö ● Demokratia ● Yhteistyö

Demografia/vetovoima

Avainsanat: Työmarkkinat  ● Osaamisen saatavuus ● Alueellinen vetovoima/pitovoima ● Kansanterveys ● Matkailu

Demografiset tosiasiat, kuten alhainen työttömyys ja ikääntyvä väestö, yhdistävät meitä Merenkurkun alueella. Nämä olosuhteet tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia luoda yhteisiä toimenpiteitä, joilla houkutellaan uusia osaajia koko Merenkurkun alueelle. Rajaesteet tulee poistaa rajat ylittävän liikkuvuuden lisäämiseksi.

Yhteiset työmarkkinat, tutkimustyö, opiskelumahdollisuudet ja kulttuuritarjonta ovat siksi ratkaisevan tärkeässä asemassa pyrittäessä vahvistamaan Merenkurkun alueen kaupunkien ja kuntien imagoa houkuttelevana muuttokohteena sekä paikkana asua, työskennellä ja toimia.

Saavutettavuus

Avainsanat: Liikenne ja infrastruktuuri ● TEN-T ● Alueellinen saavutettavuus ● Siviilivalmius ● Omavaraisuusaste ● Puolustus ja huoltovarmuus

Kehittynyt infrastruktuuri (liikenne, digitaaliset rakenteet ja sähkönjakelu) ja saavutettavuus ovat alueen kehittämisen ja rajat ylittävän yhteistyön vahvistamisen edellytyksiä. Tarvitsemme infrastruktuurin kehittämiseen ja kestävään logistiikkaan keskittyviä pitkän aikavälin kestäviä yhteyksiä niin itä-länsi- kuin pohjois-etelä-suunnassa. Maailman muuttuva turvallisuuspoliittinen tilanne johtaa siihen, että puolustus- ja valmiuskysymyksiin sekä omavaraisuuden lisäämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Huoltovarmuuteen, siviilivalmiuteen ja puolustukseen liittyvät kysymykset ovatkin Merenkurkun yhteistyön asialistalla korkealla. Vahvistetun pohjoismaisen yhteistyön merkitys on antanut meille uusia mahdollisuuksia edistää maidemme välisiä itä-länsi-suhteita.

Vihreä siirtymä

Avainsanat: Yhteiset ponnistelut ympäristö- ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ● Liiketoiminnankestävä kehitys ● Teollisuuden ja yhteiskunnan muutokset ● Sähköistyminen ● Digitalisaatio ● Automaatio/robotisaatio ● Tekoäly ● Uusi ekosysteemi

Vihreä siirtymä on viime vuosina kiihdyttänyt tahtiaan Euroopassa ja sen myötä myös Merenkurkun alueella on käynnissä tai suunnitteilla useita investointeja. Tavoitteenamme on edistää vihreää siirtymää koko elinkeinoelämän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla sekä edistää alueellisia ilmastotoimenpiteitä. Tarvitaan laajamittaista yhteistyötä, jotta alue saisi mahdollisimman suuren hyödyn kehityksestä ja olisi myötävaikuttamassa vihreän siirtymän toteutumiseen.

Siirtymä on kytköksissä mm. suuriin teollisuusinvestointeihin, akkuekosysteemiin, vetykaasuun, merituulivoimaan, aurinkoenergiaan ja energiapolitiikkaan, mutta myös alueen asukkaisiin kestävän elämäntavan näkökulmasta. Tämä megatrendi vaikuttaa kaikkiin Merenkurkun yhteistyöalueisiin.

Osaaminen ja kyky oppia

Avainsanat: Osaaminen, koulutus ja tutkimus ● Nykyaikainen vienti- ja teollisuuspolitiikka ● Lähettilyys ● Digitalisaatio ● Automaatio/robotisointi ● Tekoäly ● Merenkurkun yliopisto

Vastataksemme tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin meidän on vahvistettava yleistä tietämystä nykyaikaisen vienti- ja teollisuuspolitiikan merkityksestä alueemme jatkuvalle kehitykselle niin politiikassa ja hallinnossa kuin väestön keskuudessa yleensä. Rajat ylittävän osaamisen kehittämisen sekä tiedonvaihdon alueen kaikilla koulutustasoilla ja aloilla on oltava jatkuvaa ja koko ajan kehityksen kärjessä.

Merenkurkun alueella on tällä hetkellä noin 90 000 yliopisto-, korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa. Siksi Merenkurkun alueen yliopistojen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistäminen entisestään on välttämätöntä, samoin kuin tietojen ja kokemusten vaihto alueen aloitteiden ja hankkeiden sisällä sekä niiden välillä.

Ihmisten välinen yhteistyö

Avainsanat: Kulttuurinen ja ihmisten välinen yhteistyö ● Kulttuuri alueen kehityksen voimavarana ● Yhdistystoiminta ●  Kansalaisyhteiskunta/kolmas sektori

Merenkurkun alueen imagoa houkuttelevana paikkana asua, työskennellä ja toimia on vahvistettava. Tämän saavuttamiseksi kulttuuri on otettava luonnolliseksi osaksi rajat ylittävää kehitystyötä. Merenkurkun neuvosto toimii kielellisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen foorumina.

Alueen asukkaiden välistä vuoropuhelua ja kulttuurivaihtoa on edistettävä panostamalla nuorisotoimintaan, jotta saadaan luoduksi luonteva yhteys naapurimaahan. Tavoitteena on tehdä Merenkurkun alueesta edelläkävijä tällä toiminta-alueella.