23 / 11 / 2018

Kvarkenrådet EGTS framskrider

Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska).
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Den 21 maj 2018 fattade Kvarkenrådets årsmöte det historiska beslutet att ombilda Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS (EGTC på engelska, EAYY på finska).

EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan. EGTS är ett starkt och tydligt redskap, specifikt anpassat för gränsöverskridande samverkan i Europa. Det finns idag ca 55 etablerade EGTS, och fler är under bildande. Dock finns ännu inga EGTS i Norden, med undantag av Region Skåne som är medlemmar i Central European Transport Corridor EGTC. Kvarkenrådet EGTS skulle därmed bli det första helnordiska EGTS området.

Kvarkenrådet styrelse fungerar som beredningsgrupp för EGTS processen, och enligt uppdrag av styrelsen har kansliet inlett arbetet med att ändra den juridiska formen för Kvarkenrådet från registrerad förening till EGTS. Man för bl.a. dialog med skattemyndigheterna i Finland gällande på vilket sätt skattelagstiftningen i Finland tillämpas på EGTS områden med huvudsäte i Finland, och man har också skriftligen varit i kontakt med de ansvariga myndigheterna i respektive land, svenska Näringsdepartementet och finska Arbets- och Näringslivsministeriet, för att informera dem om etableringsprocessen. Ytterligare har man påbörjat arbetet med att justera Kvarkenrådets nuvarande stadgar så att de är lämpliga för EGTS, samt att ta fram förslag på medlemskategorier och -avgifter för den nya organisationen.

Under arbetet med EGTS processen analyserar man Kvarkenrådets uppgifter, baserat på medlemmarnas behov och önskningar, och man ser på olika modeller för hur Kvarkenrådet EGTS kunde arbeta, t.ex. genom utskott. Man ser också på hur kommunerna i Kvarkenregionen effektivare än tidigare kunde engageras i det gränsöverskridande samarbetet, och öppnar även upp för möjligheten att ta in norska medlemmar i framtiden. Kvarkenrådets kansli har haft mycket god hjälp av landskapsråd Olav Jern i detta arbete.

Kvarkenrådets styrelse och kansli håller regelbundna möten i syfte att diskutera aktuella ärenden och föra EGTS processen framåt. Man har också hållit ett inledande informationsmöte med de organisationer som är utsedda som observatörer för EGTS processen, det vill säga gränskommittén MidtSkandia och föreningen Blå Vägen. Även de andra nordiska gränskommittéerna och Kvarkenrådets övriga samarbetspartners följer processen med stort intresse. Kvarkenrådet kansli informerar kontinuerligt om processens framåtskridande, bl.a. genom Kvarkenrådets nyhetsbrev.

Tidtabellen framöver är att förslaget till nya stadgar för Kvarkenrådet EGTS ska vara klara inom november månad, och att nuvarande och potentiella nya medlemmar ska informeras om medlemskap i EGTS under januari 2019. Målsättningen är att Kvarkenrådets årsmöte i maj 2019 skall kunna fatta beslut om grundande av Kvarkenrådet EGTS.

Med Kvarkenrådet EGTS kommer Kvarkenregionen att få ett tyngre organ för att koordinera utvecklingen i regionen och gemensamt driva viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå. Bildandet av en EGTS kommer att ge större synlighet och genomslagskraft på regional, nationell, nordisk och EU nivå för det viktiga gränsöverskridande samarbete som pågår i Kvarkenregionen.

EGTS – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
EGTC – European Grouping for Territorial Cooperation

Officiellt har EGTS som samarbetsform funnits sedan 2006, då en särskild förordning antogs efter att många försök gjorts att finna lämpliga former för organiserat samarbete mellan städer eller regioner inom olika EU-medlemsländer. Sedan 2008 har ett 50-tal EGTS-samarbeten startats.
Tanken är att skapa en samarbetsform som tillåter samarbete över medlemsländernas gränser och följa lagstiftningen i det land där EGTS:n upprättats. Ett EGTS blir en egen juridisk person, vilket ger stark handlingskraft och möjlighet att fatta beslut.
Ett EGTS kan bestå av regionala och lokala myndigheter, men även nationella regeringar. För att starta upp arbetet ingås avtal mellan parterna och stadgar upprättas för att reglera och förenkla arbetet.
Det är möjligt att involvera partners från ett land utanför EU, men det ställer särskilda krav på att det finns samarbetsavtal mellan detta land och de EU-länder som ingår i samarbetet.

Kvarkenrådet – Samarbete över gränserna

Kvarkenrådets verksamhetsområde kallas Kvarkenregionen och bildas av landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige.
Kvarkenrådet utvecklar regionen genom att främja samverkan inom Kvarkenregionen mellan olika aktörer, minska och eliminera gränshinder, öka regionens synlighet på nationell och europeisk nivå, aktivt arbeta i flertalet europeiska nätverk och tillvarata regionens styrkor och främja regionens utveckling.

Kvarkenrådet har medverkat i över hundra gränsöverskridande projekt under snart femtio år,
inom t.ex. näringsliv, utbildning, turism, forskning och utveckling, hälsovård, kultur,
miljöfrågor, idrott, barn och unga samt kommunikationer och transportinfrastruktur. Regionens gemensamma infrastrukturprojekt Midway Alignment är ett av dessa projekt.

Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och stöd från Nordiska ministerrådet.
Kvarkenrådets huvudmedlemmar är Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Vasa, Seinäjoki, Karleby, Jakobstad, Regionförbundet Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun.