06 / 04 / 2017

Ordförande Joakim Strands hälsning

Kvarkenregionen omfattar några av de mest utvecklade områdena i norra Skandinavien, med hög tillväxtpotential, mångsidiga näringar, exceptionellt hög industriell förädlingsgrad, exportindustri samt betydande befolkningstillväxt.

Kvarkenregionen omfattar några av de mest utvecklade områdena i norra Skandinavien, med hög tillväxtpotential, mångsidiga näringar, exceptionellt hög industriell förädlingsgrad, exportindustri samt betydande befolkningstillväxt.

Under det gångna året har jag fått flera tillfällen att lyfta fram exempel på samarbeten inom vår gemensamma gränsöverskridande region och även lyfta fram möjliga framtida samarbeten. Exempel på konkreta mångsidiga gränsöverskridande samverkansformer, där Kvarkenrådet fungerat som en pådrivande samarbetsarena, är t.ex. världens andra gränsöverskridande hamnbolag Kvarken Ports och det gemensamma rederiet för upprätthållande av Kvarkentrafiken ägt av Vasa stad och Umeå kommun. Dessutom har jag kunnat berätta om att man i Kvarkenregionen siktar på att ta samarbetet ett steg längre och att vi återupplivat diskussionerna kring möjligheterna att bilda ett EGTS-område för gränsöverskridande samverkan. Denna diskussion ingår i arbetet som görs i ett av de projekt som Kvarkenrådet är samordnande stödmottagare för, nämligen i det Interreg/Botnia-Atlantica finansierade projektet E12 Atlantica Transport.

Alla samarbeten över nationsgräns intresserar mig stort. För några veckor sedan deltog jag i ett möte där nya framtida möjligheter till gränsöverskridande högskolesamarbete diskuterades. Arbete med detta är redan i en konkret fas och bland annat diskuterade man tex. gemensamma, gränsöverskridande kurser. Jag tror att effektiv resursanvändning är avgörande för regionernas konkurrenskraft och för den enskilda individens framtid och välmående. Kvarkenrådet sporrar aktivt till allt från folklig samverkan till näringslivs- och just högskolesamarbete över gränserna. Även världsledande bolag av olika storlek har deltagit aktivt i samarbetsprojekten. Jag är övertygad om att vi i Kvarkenregionen, genom gemensamma lösningar som ser bortom nationsgränserna, tillsammans kan utveckla ett internationellt universitetskluster, likaså ett starkt näringsliv, integrerade transporter, effektiv sjukvård etc.

Tillsammans har vi möjlighet att gemensamt använda våra resurser för att utveckla och modernisera regionen och skapa ett starkt gränsöverskridande samarbetsområde som är en seriös spelare på den europeiska arenan.

Joakim Strand
Styrelseordförande
Kvarkenrådet r.f.