07 / 04 / 2020

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt

Kvarkenrådet genomförde hösten 2019 förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter, vars syfte var att utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av trafik med elflyg kring Kvarken.

Kvarkenrådet genomförde hösten 2019 förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter, vars syfte var att utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av trafik med elflyg kring Kvarken. Förstudien har nu utmynnat i en finansieringsansökan för ett tvåårigt projekt gällande elflyg – FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation).

Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet, ser regionen som ett utmärkt testområde för regional elflygtrafik.

– Eldriften innebär minskade bränsle- och underhållskostnader, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett helt nytt regionalt flygsystem, tack vare en mer konkurrenskraftig driftsekonomi. Regionens flygplatser skulle få en helt ny plattform att verka på.

Kvarkenrådet fungerar som den samordnande stödmottagaren för FAIR där ett brett partnerskap med både privata och offentliga aktörer samarbetar. Ansökan ligger nu hos Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund samt Region Västerbotten och förhoppningarna är FAIR ska bli regionens nya flaggskeppsprojekt. Projektets totala budget är drygt en miljon euro och i april fattas beslut om finansiering.

Det huvudsakliga målet med projektet är att ta fram en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen. De långa avståenden och bristande kommunikationerna på flygsidan i regionen gör den till ett utmärkt testområde.
– Elflygens nuvarande funktionsradie passar väl in i området och skulle minska restiderna drastiskt här. Det skulle gynna såväl näringsliv som kulturliv och offentlig samverkan i regionen, anser Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

– Betydelsen av att fungera som en pionjär ska inte heller underskattas. Dessutom är regionen väl lämpad med tanke på allt annat som är på gång här inom förnyelsebar energi och batteritillverkning. Att visa att regionen även tillämpar den teknik och de råvaror som utvinns och tillverkas här ökar förhoppningsvis ytterligare intresset för industriella investeringar inom den sektorn i regionen, fortsätter Lindström.

Projektet omfattar tre olika arbetspaket, där det första ska utgöra en marknadsanalys och en beskrivning av de regionala effekterna.
I andra skedet ska riktlinjer dras upp för de åtgärder som behöver genomföras för att en tidig implementering av elflyg ska bli möjlig i regionen. Här ska även olika finansieringsmodeller tas fram.
Slutligen ska nya tjänster, produkter och affärsmodeller utvecklas i en innovationsprocess för att mervärde ska den nya teknologin ska kunna skapas inom både den privata och de offentliga sektorn.

En positiv bieffekt av projektet vore den ökade medvetenheten och kunskapen i regionen om elflyg samt de nätverk som skulle skapas genom projektet. Tack vare dessa skulle aktörerna i Kvarkenregionen framöver ligga i framkant av utvecklingen gällande elflyg.
– Intresset för frågan är stort, vilket bevisas av det breda partnerskap vi lyckats bygga upp inför projektet. Det här är en möjlighet att knyta ihop regionen ännu tätare och tillsammans med våra partners kan vi tillsammans göra detta till regionens nya flaggskeppsprojekt, avslutar Lindström.

Text och foto: Anna Sand