FAIR

FAIR – Promoting electric aviation

För ett hållbart resande. FAIR är ett två år långt projekt för att stödja en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarkenregionen. (foto: Heart Aerospace)

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) är ett första steg mot en snabb implementering av hållbart flyg i Kvarken-Nordland regionen.

Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs.

KVARKENREGIONEN OCH ELFLYG

 

Elflyg finns redan idag och det pågår flera utvecklingsprojekt. Med tanke på regionala flyg skulle ett av dessa mindre elflyg för upp till 19 passagerare och med en räckvidd på ca 400 km lämpa sig väl. Räckvidden räcker långt för arbetspendling, fritid och samarbete i Kvarkenregionen.

Partnerskapet i projektet består till stor del av aktörer i Kvarkenregionen, dvs. landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige.
FAIRs geografi omfattar även Nordlands län i Norge.

 

FAIR karta

BAKGRUND

 

Projektet har ett partnerskap bestående av ett brett spektrum av aktörer och samordnas av Kvarkenrådet som äger projektet. Det bygger på en historia av omfattande gränsöverskridande samarbete i regionen i samband med olika projekt. Det här projektet ligger i linje med trafikstrategin för E12-regionen såväl med målen att nå koldioxidneutrala transporter som med åtgärderna som syftar till att undersöka regionala flygrutter i öst-västlig riktning.

Tekniken inom eldriven luftfart går snabbt framåt. Inom de närmaste fem åren väntas flera modeller av regionala eldrivna flygplan finnas på marknaden. Eftersom elflyg inte producerar några utsläpp av växthusgaser, förväntas det bli ett av de mest klimateffektiva transportsätten i framtiden. Samtidigt betyder eldriften drastiskt minskade bränsle- och underhållskostnader, vilket i sin tur innebär att driftskostnaderna blir mycket konkurrenskraftiga och därmed ger möjligheter till en helt ny regional flygtrafik.

En tidig implementering av elflyg i Kvarkenregionen har potential att effektivt råda bot på några av regionens stora utmaningar, såsom demografiska förändringar och bristen på starka stadsstrukturer, långa avstånd och svaga kommunikationer i öst-västlig riktning, liksom det globala behovet av att minska både utsläppen av växthusgaser och miljöpåverkan.

MÅL


Projektet FAIR har fyra målsättningar

1. Föreslå var man ska förverkliga eldrivna regionala flygturer i Kvarkenregionen och öka kunskapen om effekterna för regionen
2. Utreda vilka åtgärder som behöver vidtas vid knutpunkterna och undersöka finansieringsalternativ
3. Utarbeta innovativa koncept och affärsmodeller som stöder en tidig implementering av regionala elflyg
4. Öka medvetenheten / kunskapen om regional eldriven flygtrafik i regionen för att främja efterfrågan och påskynda realiserandet

VARFÖR ELDRIVNA FLYG?


NOLL UTSLÄPP

 

LÄGRE KOSTNADER

 

 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

PROJEKTET RESULTERAR I

En metod för kommersialisering av eldriven flygtrafik i Kvarkenregionen

– Kunskap om effekterna av eldriven flygtrafik i regionen
– Riktlinjer för behov av åtgärder och finansieringslösningar
– Innovativa koncept (produkter, tjänster och affärsmodeller)
– Integrering av jämställdhet och icke-diskriminering
– Ett internationellt nätverk för eldriven flygtrafik
– Förbättrade förbindelser mellan regionala aktörer och företag
– Fakta till EU, nationell och nordisk nivå, flygindustrin

FAKTA

AVGRÄNSNINGAR

Projektet FAIR pågår från maj 2020 till oktober 2022
FAIR-projektet innefattar inga fysiska investeringar.

BUDGET
Budgeten för FAIR är: 1 338 000 euro, varav 60% består av EU-finansiering via programmet Interreg Botnia-Atlantica. Övrig finansiering kommer från nationell och regional samfinansiering, från Nordiska ministerrådet och från kommunal och privat samfinansiering.

FINANSIÄRER
Interreg Botnia Atlantica | Region Västerbotten | Österbottens Förbund | Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | BioFuel Region BFR AB | Vasa stad | FAB Kronoby Flyghangar | Into Seinäjoki Oy | Lycksele Airport AB | Österbottens handelskammare | RISE Sveriges Forskningsinstitut | Skellefteå Airport AB | Skellefteå Kraft AB | Södra Österbottens handelskammare | Storumans Kommunföretag AB | Swedavia, Umeå Airport | Umeå kommun | Umeå universitet | Vasa universitet | Vasa Elektriska Ab | Vasaregionens utveckling Ab, VASEK | Västerbottens handelskammare | Örnsköldsvik Airport AB | Nord Universitet | MidtSkandia | Nordland Fylkeskommune | Brønnøy kommune | Alstahaug kommune | Helgeland Regionråd | Indre Helgeland Regionråd | Rana Utvikling |

STÖDJANDE PARTNER
Air Traffic Network | BSR ACCESS | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jonair | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Umeå kommunföretag AB | Designhögskolan vid Umeå universitet | Svenska 2030-sekretariatet | Transportföretagen | Avinor

Kontaktuppgifter

Mathias Lindström

Projektägare och styrgruppens ordförande
Mathias Lindström
mathias.lindstrom@kvarken.org
+358 50 918 6462

 

Johanna Häggman

Kommunikationschef
Johanna Häggman

johanna.haggman@kvarken.org

+358 50 309 2960

Projektägare
Kvarkenrådet

FAIR Arbetspaket  (Work packages, WP)

WP1 Regional effects of electric aviation
Arbetspaketledare

Lars Westin
lars.westin@umu.se

WP2 Guidelines for implementation
Arbetspaketledare
Arne Smedberg
arne.smedberg@biofuelregion.se

WP3 Cross-border innovation process
Arbetspaketledare
Jeroen Peeters
jeroen.peeters@ri.se

Carita Roslund
carita.roslund@ri.se