26 / 02 / 2024

Kick-off i Umeå för FAIR 2-projektet för hållbar flygtrafik

Den 15 februari hölls ett referensgruppsmöte i Umeå för FAIR 2-projektet, som fokuserar på att öka förståelsen för efterfrågan på hållbar flygtrafik i regionen.

I FAIR 2-projektet deltar både svenska och finländska medlemmar från Kvarkenrådet EGTS samt Luleå kommun. Projektet har två huvudmål: för det första, att öka förståelsen för efterfrågan på hållbar regional flygtrafik och för det andra, att göra invånare, företag och myndigheter i den norra delen av Norden mera medvetna om potentialen hos hållbar regional flygtrafik. Projektstudien, som syftar till att ingående analysera efterfrågan på regional gränsöverskridande flygtrafik och attityderna till utsläppsfria alternativ inom flyget, är helt avgörande för detta. En sådan fördjupad förståelse är absolut nödvändig för att man ska kunna fatta strategiska beslut med slutmålet att skapa ett flexibelt och hållbart nätverk för regional flygtrafik i norra Norden.

FAIR 2-projektet, som syftar till att främja hållbar flygtrafik i norra Sverige och Finland, inleddes officiellt i Umeå den 15 februari med 22 projektintressenter och finansiärer på plats.

 

 

Helena Holmgren, Näringslivsutvecklare på Luleå Business Region, representerade Norrbotten vid mötet.

– Jag är med i referensgruppen som enda representant från Norrbotten. I den här projektfasen identifierar vi troliga och potentiella resmönster med hållbara flygplan med hjälp av kvantitativa och kvalitativa undersökningar, inklusive mobildata, berättar hon.

– Eftersom den hållbara tekniken börjar stöpa om den regionala flygtrafiken under de nästkommande decennierna, ger det anledning att reflektera över konsekvenserna för norra Sverige och Finland. De här områdena kännetecknas av att de ligger nära varandra med en gräns emellan. Trots korta avstånd lider de ändå av dåliga förbindelser i öst-västlig riktning. Även förbindelserna inom Sverige och Finland kan bli mycket bättre – särskilt i norr.

Studie av efterfrågan

Kuudes och DAIN Studios fungerar som undersökningspartner i projektet. Deras arbete kommer att ligga till grund för beslut om hur regionala intressenter ska gå vidare med åtgärder som stödjer införandet av hållbar flygteknik. Det kan till exempel handla om att identifiera en affärsmodell som på bästa sätt uppfyller regionens behov och som är bäst lämpad för flygplatsinfrastrukturen eller infrastrukturen för drönare och flygplan som kan lyfta och landa vertikalt (eVTOL).

– Resultaten ska presenteras den 14 juni, och fram tills dess kan referensgruppen ge input. Nästa fas för Kuudes och DAIN Studios blir att gå vidare med uppgifter såsom att kartlägga befintliga resmönster och utforska olika affärsmodeller, säger Terhi Hyvönen, Senior Insight Specialist på Kuudes och uppdragsledare i studien av efterfrågan i FAIR 2.

FAIR 2 – Främjande av hållbar flygtrafik

FAIR-initiativen går i spetsen när det gäller att göra den regionala och gränsöverskridande flygtrafiken mer miljövänlig. Projekten betyder ett stort steg framåt för oss i Kvarkenregionen och norra Norden i vår strävan efter att flyga grönt inom vår region. Vårt mål är att vara en av de första som går över till den här typen av flygtrafik så snart certifieringarna är klara.

Det inledande FAIR-projektet ökade kunskapen om elflyg och dess möjliga effekter för Kvarkenregionen i både Finland och Sverige, samt Nordland i Norge. Projektresultaten pekade på betydande fördelar, såsom kortare restider, minskade utsläpp och möjlighet till kostnadsbesparingar, vilket tillsammans skulle kunna knyta närmare band inom den gränsöverskridande regionen.

På basen av dessa insikter, föreslog projektet åtgärder som behöver vidtas av regionala intressenter för att kunna vara tidigt ute med implementeringen av elflyg, men flera av de föreslagna åtgärderna är beroende av bättre data för att kunna dimensioneras. Att generera kunskap om efterfrågan är huvudsyftet med EU Interreg-projektet FAIR 2.

Läs mer om det tidigare FAIR-projektet här. Slutrapporten med de rekommenderade åtgärderna hittar du här.

Projektgeografin.

 

 

FAIR 2 – PROJEKTPARTNERSKAP

LEAD PARTNER EU (huvudpartner)
Kvarkenrådet EGTS (ensam stödmottagare, EGTS)

FINANSIÄRER
Interreg Aurora, Lapplands landskapsförbund, Kvarkenrådet EGTS, FAB Kronoby Flyghangar, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK, Umeå kommun, Skellefteå Airport, Skellefteå Kraft, Luleå Business Region, Sundsvalls kommun, Into Seinäjoki, Länsstyrelsen Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, Lycksele kommun, Region Västerbotten, MidtSkandia.