19 / 06 / 2019

Turismföretagens digitala mognad kartlagd

Ett av Destination Kvarkens målsättningar är att stöda de i projektet medverkande företagens digitalisering.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Ett av Destination Kvarkens målsättningar är att stöda de i projektet medverkande företagens digitalisering. Detta kommer göras genom att ge exempel på konkreta verktyg och erbjuda möjlighet till kompetenshöjning inom digital marknadsföring. För att kartlägga utgångspunkten utförde Hanken Svenska handelshögskolan en behovsinventering i form av en undersökning med vilken man kartlade den digitala mognaden inom turistföretagen som medverkar i projektet. Resultaten kommer användas i planering av de kunskapshöjande insatserna för att kunna bidra till utvecklingen av företagens, besöksnäringens och Kvarkenregionens digitalisering.

Kort om behovsinventeringen

Behovsinventering utfördes genom en kvantitativ studie. Data insamlades med en elektronisk enkät som skickades ut till alla 46 i projektet medverkande företag, 23 företag som befinner sig i Finland och 23 företag i Sverige. Genom enkäten kartlagdes i vilken grad företagen idag använder sig av digitala verktyg (i t.ex. marknadsföring) och vilka utvecklingsbehov som kan finnas inom området.

Sammanfattningsvis kan man gällande företagens digitala mognad kon
statera, att till företagens mest använda marknadsföringsaktiviteter inom sociala medier hör betalda annonser och engagemangsåtgärder, så som uppmaningar att gilla, kommentera, dela och tagga inlägg. Dessa marknadsföringsaktiviteter görs generellt regelbundet varje månad. De mest aktiva plattformarna är Facebook och Instagram, i vilka företagen postar inlägg eller bilder i medeltal regelbundet varje vecka. Däremot är inte TripAdvisor och YouTube i aktiv användning, även om dessa kan anses vara speciellt lämpliga och potentiella kanaler för Kvarken Destinations företag i marknadsföringssyfte. Därtill konstateras att knappa hälften av företagen har aktiverat sitt Google Business-konto, vilket är gratis för företagen och ger dem mera kontroll och synlighet över företagsinformationen som finns på Googles tjänster.

Hela rapporten kan läsas här (på svenska)
Lue tarveanalyysin yhteenveto TÄÄLLÄ (suomeksi)