26 / 01 / 2023

Direktörens återblick

Mathias Lindströms återblick på året 2022.

Efter händelserikt och arbetsdigert år 2022 kan vi konstatera följande; en storslagen 50-årsfest, fem avslutade projekt, tre nya startande projekt och fler under planering. Ett inkluderande strategiarbete som påbörjats, nya medarbetare introducerade i arbetet, nya medlemmar antagits och vi har fått ett geografiskt utökat verksamhetsområde. Dessutom nya samarbetspartners i och med bland annat ett helt nytt Interreg programområde.

Utöver allt detta positiva har det även framträtt skuggor i vår omvärld och inom vårt arbetsfält; erfarenheterna och såren av pandemin och det fasansfulla kriget i Europa visar på hur viktigt samarbetet här uppe i norr är – att vi tillsammans och gränsöverskridande behöver se långsiktigt, se över våra beroendeförhållanden, men även skapa förutsättningar för samhällsutveckling, samhällsberedskap, innovationer och möjliga lösningar vid eventuella kommande kriser.

Vårt gränsregionala samarbete i regionen är konkret och lyfts ibland som ”the golden egg of the EGTC family”. Det att vi i Kvarkenregionen tillsammans arbetar för regionens utveckling som leder till synliga positiva resultat för regionens invånare är viktigt. Saminvestering i världens mest klimatvänliga färja är för tillfället den mest konkreta, men vi har inte stannat där. I dagsläget fortsätter diskussionerna om att öka mobiliteten i öst-västlig riktning i hela norra delarna av Europa med hjälp av hållbara flygförbindelser och i framtiden eventuellt också med hjälp av en snabbare fast transportlänk över Kvarken. Det är nu mera aktuellt än någonsin.

Vi har i år beviljat flera medlemskap; till en hel region, flera kommuner, utvecklingsföretag och universitet. Tack vare nätverken gör vi Kvarkenregionen till en pionjär inom gränsregionalt samarbete. Vår styrka ligger i syntesen av många olika aktörer som tillsammans är starka nog för att åstadkomma verklig skillnad. Samarbetsnätverken, oberoende om det gäller samarbete inom nordiska batteribältet eller om det handlar om turismsamarbete för att med genom gemensamma insatser öka vår gemensamma regions attraktionskraft, spelar alla en viktig roll i helheten.

Samarbete är även nödvändigt för att lösa behovet av arbetskraftsinvandring till vår norra del av Europa och för att ta en ledande position gällande den gröna omställningen. Vi har kunnande, utbud av grön energi och stora nyinvesteringar i gröna omställningsbranscher på båda sidor om Kvarken. Samtidigt är våra utbildningsenheter vakna och på alerten. Vi kan erbjuda trygga kvalitativa boendemiljöer i närhet till natur och hav samt utbildning i världsklass. Vi behöver nu även få andra ute i världen att inse detta.

Jag vill framföra mitt ödmjuka tack till alla som jobbar inom eller för Kvarkenrådet, Kvarkenrådets styrelse, medlemmar och framför allt regionens politiker och tjänstemän som vågar ligga i framkant gällande det gränsregionala samarbetet. Även ett stort tack till Nordiska ministerrådet och Interreg-programmen Botnia-Atlantica och Interreg Aurora som genom sin finansiering bidrar till att vi kan främja det nordiska och europeiska samarbetet.

Allt detta ger oss en god grund att stå på inför de framtida fina möjligheter och utmaningar vi har i regionen, nationellt och globalt. Vårt nordiska samarbete här i Kvarkenregionen är ett av de mest livliga gränsöverskridande samarbeten i hela Europa. Det skall vi vara måna om och ytterligare utveckla.

Framåt – tillsammans!

Mathias Lindström  
Direktör, Kvarkenrådet EGTS