Kvarkenrådet Strategi 2030

Tillgänglighet

Åtgärder

Våra pågående åtgärder inom fokusområdet Tillgänglighet:

Beredningsgrupp för trafik- och infrastrukturfrågor

Kvarkenrådets styrelse kan tillsätta nödvändiga utskott inom ramen för Kvarkenrådets verksamhet. Det första utskottet som tillsatts är beredningsgruppen för trafik- och infrastrukturfrågor. Gruppen tillsattes eftersom det pågår många viktiga ärenden kring trafik och infrastruktur i regionen och eftersom dessa frågor är centrala för regionens utveckling.

Beredningsgruppernas ordförande och vice ordförande utses inom styrelsen och skall tillsammans med Kvarkenrådets direktör eller utvecklingschef fortlöpande informera om beredningsgruppernas arbete till styrelsen.

En styrka i denna arbetsmetod är ett starkt engagemang från styrelsen i det vardagliga arbetet. En ytterligare fördel är dessutom att man kan bjuda in privata aktörer och icke-medlemmar att delta i beredningsgrupperna, i sådana fall där det tjänar syftet med gruppen. Detta medför en starkare och bredare regional förankring i centrala frågor.

Flera motsvarande beredningsgrupper kommer att tillsättas i framtiden.

Status: Pågående.

Fast förbindelse – Förstudie

Beredningsgruppen för trafik och infrastruktur har påbörjat arbetet med att ta fram en ansökan för en mera detaljerad genomförbarhetsstudie för en fast förbindelse. Parallellt med detta diskuterar gruppen med centrala aktörer inom området.

Gruppen har i möten med representanter från Miljöministeriet i Finland, Försvarsministeriet i Finland, Försörjningsberedskapscentralen i Finland och Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige (FOI) utrett instansernas syn på faktorer som bör tas i beaktande när man planerar en ny ansökan för en mera detaljerad genomförbarhetsstudie om en fast förbindelse över Kvarken.

Status: Pågående.

Security of Supply Initiative

Kvarkenrådet bidrar till att främja initiativet i regionen som tar sikte på en fast förbindelse över Kvarken och dess betydelse ur beredskapsförsörjningssynpunkt, försvarssynpunkt, regional utvecklingssynpunkt osv. I detta arbete strävar man även efter att involvera nationella myndigheter.

Initialt har ett samarbetsprojekt diskuterats inom detta område.

Status: Pågående.

Green and Inclusive Urban Development – Temagrupp

Gränskommittén Kvarkenrådet ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska temagrupp för ”Green and Inclusive Urban Development” och deltar i temagruppens genomförande.

Status: Pågående.

Scandria®Alliance – Samarbetsnätverk

Kvarkenrådet EGTS antogs 2021 som en fullvärdig medlem i alliansen Scandria Alliance och Kvarkenrådets vice ordförande är även vice ordförande i denna organisation.

Scandria Alliance består av aktörer längs med huvudkorridorerna Skandinavien-Medelhavet- och Nordsjön-Östersjön-korridoren.

För Kvarkenrådet EGTS medför medlemskapet i Scandria Alliance bättre möjligheter till intressebevakning gällande regionens behov och intressen på EU-nivå och erbjuder också en naturlig partnerskapsplattform för nya projekt exempelvis inom ramen för CEF eller Östersjöprogrammet.

Status: Pågående.

New North – Transport, Logistics and Security of Supply – Projekt

Syftar till att analysera transportsystemet i norra delen av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen.

Projektet New North tar kunskapsbasen ett steg framåt. Med tanke på den nya geopolitiska situationen, förändringarna på marknaden, utvecklingen av affärsmiljön och tidigare studier, ger detta ett helt nytt perspektiv på försörjningstryggheten.

Huvudpart: Lapin Liitto.

Arbetspaketet WP3 i detta projekt fokuserar på hållbart flyg och leds av Länsstyrelsen i Västerbotten i samarbete med Kvarkenrådet.

WP3 handlar till stor del om att höja kunskapsnivån i ett större område och forma en gemensam vision för hållbart flyg.

Status: Pågående.

FAIR 2 – Projekt

Projektet syftar till att öka förståelsen för efterfrågan på hållbart regionalflyg.

Status: Pågående.

KONTAKTA OSS

Har du ytterligare idéer, åtgärds- eller samarbetsförslag?

Kvarkenrådet är gärna med och stödjer samarbetsprojekt som gynnar Kvarkenregionen. Vi välkomnar dig att bolla vidare med oss för att utveckla just din projektidé.

Du är välkommen att kontakta oss genast, men här några tips ifall du vill vara förberedd på vad vi önskar veta https://www.kvarken.org/projektverkstad/

A group of people planning

Tillbaka till sidan Kvarkenrådets strategi 2030