Projekt

Midway Alignment of the Bothnian Corridor

Med syfte att uppgradera transportlänken över Kvarkensundet så att den uppfyller nationella och internationella krav på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart transportsystem med ökad multimodalitet och högre transportsäkerhet.
Midway Alignment of the Bothnian Corridor

Projektets partner
Umeå kommun och Vasa stad, projektkoordinatorer | KoVaLogin | Umeå hamn Vasa hamn – Kvarkenhamnar | Kvarkenrådet | NLC Ferry Ab Oy | Region Västerbotten | Österbottens förbund | Sjöfartsverket, Sverige | Wärtsilä | SSAB | Komatsu Forest Ab | ABB | DNV GL | Teknologicentrum Merinova | Volvo Trucks, Umeå | SCA Transforest

Supportrar
Företagarna Region Västerbotten | Västerbottens handelskammare | Österbottens handelskammare | Närings- trafik och miljöcentralen i Österbotten | Vasaregionens Utveckling Ab VASEK | Österbottens förbund, styrelsen | Vasaregionens kommundirektörer | Kust-Österbottens Företagare | Regioncentrumprogrammet OSKE, marinklustret, Västra Finland | Nordland Fylke, Norge | MidtSkandia | CERUM, Umeå universitet | Vasa högskolekonsortium | Gold of Lapland | Visit Hemavan Tärnaby AB | Visit Umeå AB | Real Rail AB | Green Cargo | Hector Rail | Västerbottens Turism, styrelsen | Freja Transport and Logistics | Schenker Oy | Oy Aha Logistics Ltd | Blå Vägen | Gasum | Oy Backman-Trummer Ab | Ab Wasa Logistics Ltd Oy | Transportstyrelsen, Sverige | Trafikverket, Sverige

Projektets hemsida
www.midwayalignment.eu

Sammanfattning av projektet

För ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt transportsystem över Kvarkensundet.

TEN-T projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor - Kvarken Multimodal Link är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och privata intressenter på båda sidor om Kvarken. Projektet beviljades EU-finansiering för fas I med syfte att uppgradera Kvarkenförbindelsen.

Projektets huvudsakliga syfte är att uppgradera transportrutten över Kvarken mellan Finland och Sverige, med målsättningen att uppfylla internationella krav på ett miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt transportsystem med en hög grad av multimodalitet och driftssäkerhet. Projektet omfattar ett transportsystem för både gods och passagerare.

Målsättningen är därmed att utveckla en ny specialanpassad färja för Kvarken, att göra hamnarna och hela det regionala logistiksystemet mera effektivt och miljövänlig, att stärka regionens konkurrenskraft, samt att trygga person- och godstrafiken året om i Kvarken på lång sikt.

Projektet ägs av Vasa stad och Umeå kommun. Kvarkenrådet står som projektledare. Midway Alignment of the Bothnian Corridor finansieras av kommunala, regionala och nationella finansiärer i Finland och Sverige, privata bolag samt EU genom TEN-T-programmet.

Målet med uppgraderingen av transportlänken är att:

– FÖRENA Norden med övriga delar av Europa i öst-västlig riktning
– BIDRA till ökad sammanhållning och regional tillväxt
– KOMPLETTERA korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet
– UTVECKLA och förespråka innovativa lösningar (tekniska, drift-,
miljö- och säkerhetsrelaterade)
– DESIGNA och bygga en ny, miljövänlig färja för Kvarkentrafiken
– FÖRBÄTTRA hamnfunktioner och gränsöverskridande logistiksystem
(miljömässigt och ekonomiskt)
– SÄKRA en långsiktig operationell stabilitet

Projektets faser under åren 2012-2018

FAS 1: 2012–2015
– Förberedande åtgärder, genomförbarhetsanalys
– Konceptutveckling (förbättring av transportkedjan och infrastrukturen
i hamnar och på land)
– Design av den nya färjan (inklusive användning av miljövänliga alternativa
bränslen och tillräcklig isbrytarkapacitet)
– Budget: 20,7 miljoner euro

FAS 2: 2016–2018
– Färjan och den landbaserade infrastrukturen byggs
– Konstruktion (inklusive transport och förvaring av alternativa bränslen)
– Logistiksystemet och funktionerna implementeras
– Resultaten presenteras

Projektets materialbank

Projektbeskrivning
Rapporter, publikationer och informationsmaterial
Midway Alignment faktablad
Projektets hemsida
Mer om byggandet av färjan

Intranät
Till intranätet

Kontaktpersoner