Projekt

Fast förbindelse

Kartlägger möjligheterna för en bro över Kvarken - övergripande konsekvensbedömning och genomlysning av affärsförslag tillsammans med rekommendationer för fortsatt arbete.
Fast förbindelse

Partnerskap: Kvarkenrådet EGTS (lead part) och Blå Vägen föreningen i Sverige. Utöver detta stöds projektet av Meridiam, Etgar Al Engineering och Green Carbon Recovery
Total budget: 215 000 EUR
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Projekttid: 05/2021-10/2022

Om projektet

Projektet ska skapa beslutsunderlag som kan ligga till grund för en långsiktig gränsöverskridande (öst-västlig) strategi/viljeinriktning för hur frågan om en fast förbindelse ska drivas i framtiden.

Projektet består av två delar:

  • Övergripande konsekvensbedömning. Här görs en kvalitetssäkring av projektets samhällsekonomiska konsekvenser, samt en översiktlig miljöbedömning av de alternativa sträckningar som föreslagits.
  • Genomlysning av affärsförslag. Affärsförslagen är till sin karaktär komplexa och det krävs expertkunskaper och vidare utredning för att kunna analysera innehållet och ta ställning till förslagens genomförbarhet.

Kontaktpersoner